Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Strafrecht

Milieustrafrecht

Milieudelict voorbeelden

Bent u door het openbaar ministerie strafrechtelijk vervolgd omdat u ervan verdacht wordt een milieudelict te hebben gepleegd, zoals het storten van een afvalstof, het illegaal kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning?

Milieustrafrecht:

Een korte beschrijving van de reikwijdte van het milieustrafrecht. Welke wetten en regelgeving zijn van toepassing?

Opsporing van milieudelicten:

Verschillende instanties zijn bevoegd om milieudelicten op te sporen, hetgeen kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Tot hoever reiken de bevoegdheden van de verschillende opsporingsambtenaren?

Sancties:

Milieudelicten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Naast de bestuurlijke boete bestaat ook de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging en kunnen er verschillende straffen en/of maatregelen worden opgelegd.

Daderschap:

Veelal worden milieudelicten door bedrijven gepleegd en wordt het bedrijf als rechtspersoon vervolgd. Dat betekent echter niet dat de natuurlijke persoon achter het bedrijf vrijuit gaat.

Natuurbeschermingsrecht:

Als ondernemer krijgt men vaak met de verschillende regelingen op gebied van bescherming van natuur en van dier- en plantensoorten te maken. Overtreding van specifieke wettelijke bepalingen uit het natuurbeschermingsrecht kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden.