Home » Strafrecht » Opiumwet (drugs)

Opiumwet (drugs)

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie in verband met de Opiumwet? Wordt u bijvoorbeeld verdacht van handel, teelt, verkoop of het aanwezig hebben van verdovende middelen? Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat wel en niet mag, wat de procedures zijn en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. U kunt hier de volgende informatie vinden:

 • Wat is uw positie?
 • Softdrugs en harddrugs?
 • Strafbare feiten
 • Opsporing en vervolging
 • Wat zijn de sancties?

Wat is uw positie?

Het is erg belangrijk om te weten wat uw positie is in een (straf)rechtszaak, met name omdat u afhankelijk van uw positie steeds een aantal rechten en plichten heeft. Hieronder zal daarom ook kort uiteengezet worden waar u in een bepaalde positie rekening mee moet houden. Uw strafrechtadvocaat kan u hierover uiteraard in elk specifiek geval uitgebreid informeren.

Verdachte

Als u als verdachte bent aangehouden of wordt ondervraagd door de politie hebt u bepaalde rechten. Hier moet de politie u ook op wijzen en deze zullen ook altijd moeten aangeven of u verdachte bent of (nog) niet.

Recht op een advocaat als verdachte

Ten eerste heeft u als verdachte altijd recht op een advocaat. U kunt hier afstand van doen, maar het is u vanaf het eerste moment van verhoor toegestaan om te vragen om een advocaat (de politie hoort u overigens zelf ook op dit recht te wijzen) en ook op deze te wachten voordat u iets zegt tegen de politie.

Zwijgrecht verdachte

Ten tweede kunt u zich altijd beroepen op uw zwijgrecht. Een verdachte hoeft nooit iets te verklaren tegenover de politie. Het kan vaak nuttig zijn om in ieder geval nog even geen verklaring af te leggen totdat u met uw advocaat heeft gesproken. Hij of zij kan u dan in uw specifieke zaak advies geven over uw proceshouding.

Getuige

Als getuige heeft u andere zaken om rekening mee te houden. U moet als getuige altijd naar waarheid antwoorden.

Verschoningsrecht getuige

In het geval echter dat u door het geven van een antwoord op een bepaalde vraag uzelf of uw familie aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling zou blootstellen, hoeft u geen antwoord te geven. U beroept u dan op uw verschoningsrecht.

Slachtoffer

Als slachtoffer hebt u ook bepaalde rechten.

Recht om te voegen in een strafzaak

Het is als slachtoffer mogelijk om u te voegen in een strafzaak. Als u bijvoorbeeld schade heeft geleden doordat iemand een misdrijf heeft gepleegd, kan dit worden meegenomen in de behandeling van de strafzaak. Hierdoor hoeft er geen andere (civiele) procedure begonnen te worden om te zorgen dat de door u geleden schade vergoed wordt.

Ook bestaat de mogelijkheid om bepaalde zaken toe te lichten in de lopende strafzaak, maar deze mogelijkheid is zeer beperkt. In de behandeling van de zaak gaat het om de berechting van de verdachte: als slachtoffer kunt u over het algemeen dus enkel de gevoegde schadeclaim toelichten en niet verder ingaan op het (vermoedelijke) strafbare feit zelf.

Softdrugs en harddrugs?

In de Nederlandse wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs.

Harddrugs

Harddrugs zijn verdovende middelen waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico voor de samenleving met zich meebrengen. De drugs die in deze categorie vallen, zijn opgenomen in Lijst I van de Opiumwet. Voorbeelden van verboden harddrugs zijn:

 • Amfetamine of Speed
 • Cocaïne
 • Ecstacy
 • GHB
 • Heroïne
 • LSD
 • Opium
 • Paddo’s

Softdrugs

Softdrugs zijn verdovende middelen waarvan de gebruiksrisico’s minder groot worden geacht. De drugs die hieronder vallen, zijn opgenomen in Lijst II van de Opiumwet. Voorbeelden van verboden softdrugs zijn:

 • Marihuana
 • Hasj

Het onderscheid tussen softdrugs en harddrugs is van belang voor de strafbaarheid en sanctie.

Helpdesk

Strafbare handelingen

In de Opiumwet worden diverse handelingen strafbaar gesteld.

 • Drugs Nederland in- of uitvoeren.
 • Telen van drugs, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren.
 • Drugs aanwezig hebben.
 • Vervaardiging van drugs.

Verder zijn ook voorbereidingshandelingen en bevorderingshandelingen strafbaar gesteld. Uw strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in opiumzaken, kan u precies vertellen wat dat precies allemaal inhoudt.

Opsporing en vervolging bij opiumzaken

Voor beide categorieën (softdrugs en harddrugs) geldt dat bij de opsporing en vervolging rekening wordt gehouden met de hoeveelheid verdovende middelen die het betreft.

Gedoogbeleid opiumwet

Bij een geringe hoeveelheid verdovende middelen voor eigen gebruik volgt over het algemeen geen juridische, strafrechtelijke consequentie. Hulpverlening aan de gebruiker staat hierbij voorop.

Bij harddrugs gaat het bij de “geringe hoeveelheid” om een hoeveel van maximaal 0,5 gram (bijvoorbeeld één bolletje of wikkel). Bij softdrugs is de hoeveelheid die niet vervolgd wordt, gesteld op een maximum van 5 gram. Dit is ook wel bekend als het gedoogbeleid.

Hierbij is ook van belang dat teelt die op kleine schaal plaatsvindt over het algemeen eveneens niet vervolgd wordt. Het gaat dan om een maximaal aantal van 5 plantjes.

Als grotere hoeveelheden worden aangetroffen, gaat de politie wel over tot vervolging.

Strafrechtelijke bevoegdheid politie en justitie

Politie en justitie kunnen bij de vervolging dwangmiddelen inzetten. Een dwangmiddel is een strafrechtelijke bevoegdheid om een inbreuk op fundamentele rechten en vrijheden van iemand te maken, tegen of ongeacht zijn wil. Voorbeelden hiervan zijn: vrijheidsbenemende dwangmiddelen (zoals aanhouding, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis), dwangmiddelen met betrekking tot zaken (zoals beslag) en dwangmiddelen met betrekking tot plaatsen (zoals een doorzoeking in een huis).

Het is handig om te weten wat uw rechten zijn als u met een dergelijk dwangmiddel wordt geconfronteerd. Informatie hierover is te vinden onder het kopje ‘Wat is uw positie?’.

Wat zijn de sancties?

Als politie en justitie stellen dat er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden, kan de zaak op verschillende manieren worden afgedaan. De wijze waarop de zaak zal worden afgedaan is afhankelijk van bijvoorbeeld de hoeveelheid bewijs, het antwoord op de vraag of u al eerder met de politie in aanraking bent geweest en de vraag of er slachtoffers bij het vermoedelijke strafbare feit zijn betrokken.

Voorbeelden van een strafrechtelijke afdoening zijn: een sepot (al dan niet met voorwaarden waaraan u zich moet houden), een transactie (de officier stelt een aantal voorwaarden waaraan u zich dient te houden ter voorkoming van strafvervolging, waarbij het onder andere kan gaan om het betalen van een geldbedrag of om het verrichten van onbetaalde arbeid) of een zitting bij de strafrechter.

Uw strafrechtadvocaat kan u hierover uitgebreid informeren en u begeleiden bij de verschillende wegen die kunnen worden bewandeld wanneer u in aanraking bent gekomen met de Opiumwet. Onze strafrechtadvocaten hebben veel ervaring met opiumzaken.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.