Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch
strafrecht

Vuurwerkbesluit illegaal vuurwerk

Het Vuurwerkbesluit bevat de voornaamste regelgeving met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk. In dit besluit zijn eveneens verbodsbepalingen opgenomen voor illegaal vuurwerk. Het betreft bijvoorbeeld het verbod om vuurwerk buiten een daartoe bestemde inrichting te vervaardigen of te bewerken, maar ook het verbod om professioneel vuurwerk indien bestemd voor particulier gebruik binnen het grondgebied van Nederland te brengen, op te slaan, te vervaardigen, voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen. Tevens kan worden gedacht aan een verbod om meer dan 25 kilo consumentenvuurwerk voorhanden te hebben buiten een inrichting met een vergunning. Wat onder consumentenvuurwerk dient te worden verstaan is opgenomen in de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (‘RECT’).

Wet op de Economische Delicten

De verboden uit het Vuurwerkbesluit zijn strafbaar gesteld via de Wet op de Economische Delicten (‘WED’) en worden – mits opzettelijk gepleegd – bedreigd met maximaal een gevangenisstraf van zes jaar en geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000,-). In de Richtlijn voor Strafvordering vuurwerkdelicten (https://wetten.overheid.nl/BWBR0030623/2011-11-10) heeft het Openbaar Ministerie richtlijnen opgenomen ten aanzien van een in dat verband door haar te eisen straf. Strafverzwarend is recidive, economisch gewin, gevaarzetting, maar ook de mate van specialistische kennis ter zake van illegaal vuurwerk. De strafeis van het Openbaar Ministerie hoeft overigens niet gelijk te staan aan de straf die eventueel door een rechter wordt opgelegd.

Grote partijen illegale opslag

De richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn niet van toepassing bij grote partijen illegale opslag. In dat soort gevallen eist het Openbaar Ministerie niet zelden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit de rechtspraak blijkt dat niet zelden in ernstige gevallen door de rechter een gevangenisstraf wordt opgelegd. Naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf kan een rechter eveneens besluiten een veroordeelde het recht te ontzeggen om gedurende een bepaald aantal jaren in vuurwerk te handelen, een onderneming stil te leggen en/of een vergunning in te trekken.

Tevens kan een procedure volgen om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.

Gelet op de verregaande consequenties die een veroordeling ter zake van een vuurwerkdelict kan meebrengen, is professionele rechtsbijstand aangewezen. Onze advocaten hebben ruime specialistische kennis en ervaring en staan u graag bij in een eventuele straf- en/of ontnemingsprocedure, of met advies om te voorkomen dat u in een dergelijke procedure terecht komt. Seizoen of geen seizoen.

Illegaal vuurwerk | Cleerdin & Hamer Advocaten