Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Financieel economisch 
strafrecht

Bijstand in het kader van een verhoor

Indien u of uw onderneming als verdachte is aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek kan het dat u door opsporende instanties als de politie, de FIOD of de Inspectie Leefomgeving en Transport (‘ILT-IOD’), wordt uitgenodigd voor een verhoor. Indien u wordt uitgenodigd voor een verhoor bent u niet verplicht te verschijnen. Onder omstandigheden kunt u echter wel alsnog worden aangehouden teneinde te worden verhoord. U heeft recht op bijstand bij een verhoor, wanneer u dat wenst.

Indien u bent aangehouden wordt u voorafgaand aan uw eerste verhoor in de gelegenheid gesteld een advocaat te raadplegen (‘het consultatierecht’). Indien u bent uitgenodigd voor een verhoor wordt u op dit consultatierechter gewezen in de brief van de opsporende instantie. U hoeft van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, maar het verdient sterk de aanbeveling dit wel te doen.

Het consultatierecht is voor uw onderneming en uzelf van groot belang. Indien u of uw onderneming als verdachte is aangemerkt loopt er een strafrechtelijk onderzoek waarin een strafdossier wordt samengesteld. De verklaringen van een verdachte vormen een belangrijk onderdeel van het strafdossier. Na afloop van dit onderzoek zal het Openbaar Ministerie op basis van het op dat moment aanwezige strafdossier beslissen al dan niet tot vervolging over te gaan. Indien het Openbaar Ministerie besluit tot het dagvaarden van de verdachte voor de rechter, zal de rechter zijn oordeel ook met name baseren op het strafdossier. De inhoud van het door de opsporingsambtenaren aangelegde strafdossier is van essentieel belang voor de beoordeling van een strafzaak.

In een voorafgaand overleg met uw advocaat kunt u bespreken of en wat u al dan niet wilt verklaren. Als verdachte bent u immers niet verplicht op de vragen van de opsporingsambtenaren antwoord te geven. U kunt zich beroepen op uw zwijgrecht. Het zwijgen kan voor de hand liggen indien nog onduidelijk is waarvan u wordt verdacht en waarop deze verdenking is gebaseerd. Onder omstandigheden kan het afleggen van een verklaring in een vroegtijdig stadium juist aanbeveling verdienen, bijvoorbeeld in het geval van een goed onderbouwd alternatief scenario of indien binnen uw onderneming de zaken goed op orde zijn (compliance).

NOW-regeling - De onderneming als pleger van een strafbaar feit - Bijstand in het kader van een verhoor - Herstructurering onderneming | Cleerdin & Hamer Advocaten