Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

Wijziging huurprijs

Wanneer huurders het oneens zijn met een wijziging van de huurprijs, gaat het vrijwel altijd om een huurprijsverhoging. Wanneer mag de huurprijs worden gewijzigd en mag de huurprijs onbeperkt worden verhoogd?

Uitgangspunt is dat de verhuurder de huurprijs niet onbeperkt mag verhogen. Dit mag slechts één keer in een jaar. Dit gebeurt meestal op 1 juli. Er bestaan hierop enkele uitzonderingen. Zo mag de verhuurder de huur in het eerste jaar na het ingaan van de huurovereenkomst eenmaal verhogen en mag de verhuurder tot verhoging van de huurprijs overgaan indien hij heeft gezorgd voor verbeteringen aan de woning.

Huurprijswijziging sociale huurwoningen

De huurverhoging bij sociale huurwoningen is zowel afhankelijk van de jaarlijkse indexering als van het inkomen van de huurder(s). Voor sociale huurwoningen mag een verhuurder jaarlijks de huurprijs verhogen. De overheid stelt vast met hoeveel procent de huurprijs mag worden verhoogd. Verder is de maximale huurverhoging afhankelijk van het inkomen van de huurder(s).

De verhuurder dient minimaal twee maanden van te voren aan te kondigen dat de huurprijs wordt verhoogd. In deze aankondigingsbrief moet zowel de oude als de nieuwe huurprijs staan, de hoogte van de huurverhoging, een inkomensindicatie van de Belastingdienst als de huur wordt verhoogd vanwege het inkomen, de dag dat de huurverhoging ingaat en de manier waarop de huurder bezwaar kan maken tegen de huurprijsverhoging.

Huurprijs woningen vrije sector en bedrijfspanden

Ook in huurcontracten in de vrije sector staat vaak een indexeringsbepaling, hetgeen betekent dat eens per jaar de huurprijs wordt geïndexeerd. Vanwege de hoge inflatie is de afgelopen jaren een maximum huurprijsverhoging vastgesteld.

Ook bij bedrijfsruimten is vaak een indexeringsclausule opgenomen in de huurovereenkomst, hetgeen betekent da de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd op basis van indexatie. De huurprijs van een bedrijfspand kan worden verhoogd indien dit contractueel is overeengekomen. Verhoging van de huurprijs, naast de jaarlijkse indexering, kan pas worden gevorderd nadat de huurperiode is verstreken. Er kan dan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om de huurprijs te wijzigen. Beide partijen kunnen dit verzoek indienen. Een verzoek tot nadere huurprijsvaststelling is pas ontvankelijk als deze vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een deskundige. Indien partijen hier niet uitkomen, kan de rechter een deskundige benoemen. De rechter zal vervolgens beoordelen of de huurprijs overeenstemt met vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse.