Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Huurrecht

De Wet Goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Het doel van deze wet is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan en tegelijkertijd woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. De wet richt zich op verhuurders van woonruimten, verhuurders van verblijfsruimten voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars.

Transparantie en verboden onderscheid in de selectieprocedure

De wet introduceert allereerst een kader voor goed verhuurderschap. Dit kader omvat criteria die vooral de totstandkoming van de huurovereenkomst raken. De verhuurder dient bijvoorbeeld een heldere en transparante selectieprocedure te hanteren en objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van woon- of verblijfsruimte te gebruiken en te communiceren. Bovendien dient de verhuurder de keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaten te motiveren. Op die manier dient de verhuurder zich te onthouden van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid. De verhuurder, verhuurbemiddelaar of beheerder dient over een werkwijze te beschikken die gericht is op de voorkoming van woondiscriminatie. Er moeten hierbij doeltreffende maatregelen worden genomen en worden uitgevoerd waarover de huurder moet worden geïnformeerd. De geldende werkwijze moet zodanig worden vastgelegd dat iedereen hiervan kennis kan nemen. Voorts dient de verhuurder zich te onthouden van iedere vorm van intimidatie.

Waarborgsom en schriftelijke informatieverstrekking

Daarnaast mag de verhuurder niet langer een waarborgsom in rekening brengen die hoger is dan tweemaal de huurprijs. Daarbij dient de huurovereenkomst schriftelijk te worden vastgelegd en dient de verhuurder de huurder schriftelijk informatie te verstrekken over:

  • De rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde, tenzij deze in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Dit zal nader worden uitgewerkt in de Regeling goed verhuurderschap waarvan de internetconsultatie onlangs is afgerond;
  • In geval een waarborgsom in rekening wordt gebracht, de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de waarborgsom na beëindiging van de huurovereenkomst dienen te worden terugbetaald;
  • De contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan over het gehuurde;
  • De contactgegevens van het door de gemeente ingestelde verplichte meldpunt (zie hieronder meer);
  • De betalingsverplichting van de huurder om – indien overeengekomen – servicekosten te betalen. De verhuurder dient jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder te verstrekken.

De verplichting tot het schriftelijk vastleggen van huurovereenkomsten geldt per 1 juli 2023 alleen voor nieuw te sluiten overeenkomsten. Met betrekking tot de verplichting tot schriftelijke informatieverstrekking geldt een overgangsregeling van één jaar. Dit betekent dat verhuurders voor bestaande huurovereenkomsten uiterlijk 1 juli 2024 de informatie schriftelijk moeten hebben verstrekt.