Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

Oproepovereenkomst

Werkgevers maken graag gebruik van de oproepovereenkomst omdat deze overeenkomst veel flexibiliteit biedt. De werkgever roept u alleen op voor werkzaamheden als er daadwerkelijk werkzaamheden te verrichten zijn en hij hoeft u in beginsel alleen te betalen voor de verrichte werkzaamheden.

Onder oproepovereenkomsten wordt in de praktijk verstaan een nul-urencontract of een min/max-contract. De definitie van de oproepovereenkomst is nog niet in de wet vastgelegd. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 is daar verandering in gekomen en is de oproepovereenkomst in de wet gedefinieerd. Tevens veranderen de regels met betrekking tot oproepovereenkomsten. De WAB beoogt werknemers meer zekerheid te bieden.

Ingevolge de wet is een oproepovereenkomst een arbeidsovereenkomst waarbij:

  • de omvang van de arbeid niet is vastgelegd met een vast aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand, of maximaal een jaar met een gelijkmatige spreiding over die tijdseenheid;
  • de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon als hij niet heeft gewerkt en de loondoorbetaling dus wordt uitgesloten.

Meer zekerheid voor de medewerker sinds 1 januari 2020

  • De werkgever is verplicht om de oproepwerknemer uiterlijk vier dagen van tevoren op te roepen. Wanneer de werkgever de oproep binnen vier dagen weer intrekt, dan heeft u recht op loon over de periode waarvoor hij initieel was opgeroepen. Slechts bij cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden overeengekomen maar nooit korter dan 24 uur;
  • Na een dienstverband van één jaar is de werkgever verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden aan de werknemer welke arbeidsovereenkomst het aantal uren omvat dat de medewerker in het jaar hiervoor gemiddeld heeft gewerkt.

U maakt dus na een jaar aanspraak op een arbeidsovereenkomst met een urenomvang van het gemiddeld aantal uur dat u dat jaar heeft gewerkt. Wilt u weten of uw werkgever zijn verplichtingen wel nakomt? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten.

Donorovereenkomst - Dagvaarding ontvangen - Arbeidsovereenkomstenrecht - Dagvaarding | Cleerdin & Hamer Advocaten