Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor een werkgever om de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemer(s) te wijzigen. Uiteraard kunnen wijzigingen worden doorgevoerd met instemming van de desbetreffende werknemer(s). Als het voorstel tot eenzijdige wijziging echter tot verzet leidt, is het volgende van belang.

Allereerst dient te worden vastgesteld of er een eenzijdig wijzigingsbeding ex artikel 7:613 BW is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden geeft een dergelijk beding de werkgever geen vrijbrief om naar goeddunken eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Een beroep op dit beding is namelijk slechts mogelijk indien de werkgever bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarde(n) een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Het is aan de werkgever om dit zwaarwichtige belang aan te tonen.

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is de werknemer in beginsel niet gehouden voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Het niet accepteren van een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden kan echter onredelijk worden geacht en in strijd met goed werknemerschap.

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft drie stappen onderscheiden bij de beoordeling van de vraag of een werknemer positief moet reageren op een voorstel tot wijziging:

  1. Is er sprake van gewijzigde omstandigheden die nopen tot een wijziging van de overeenkomst;
  2. Is het gedane voorstel tot wijziging van de overeenkomst in het licht van alle omstandigheden van het geval redelijk; en
  3. Kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid door de werknemer worden gevergd?

De werkgever zal derhalve bij het bestaan van een eenzijdig wijzigingsbeding dienen aan te tonen dat er sprake is van zwaarwichtige belangen en bij het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding dienen aan te tonen dat er sprake is van een dermate wijziging in de omstandigheden dat een voorstel tot wijziging redelijk is en aanvaarding hiervan door de werknemer kan worden gevergd.