Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Arbeidsrecht

De statutair bestuurder en het arbeidsrecht

De statutair bestuurder van een B.V. of een N.V. heeft een bijzondere positie in het arbeids- en vennootschapsrecht. Hij heeft zowel een arbeidsrechtelijke als een vennootschapsrechtelijke relatie met de vennootschap. De statutair bestuurder dient te zijn benoemd als bestuurder. Zonder een vennootschapsrechtelijke benoeming is uitsluitend het arbeidsrecht van toepassing op de rechtspositie van de bestuurder, dan wel de bepalingen van de overeenkomst van opdracht.

Benoemingsbesluit

Er dient derhalve eerst te worden vastgesteld of er een benoemingsbesluit bestaat. De wet bepaalt niet dat schriftelijkheid een constitutief vereiste is voor de benoeming van bestuurders. Het besluit is dus vormvrij. Bij gebreke aan een schriftelijk benoemingsbesluit dient beoordeeld te worden of uit (andere) feiten en omstandigheden valt af te leiden dat de bestuurder tot statutair directeur is benoemd. Het is aan de vennootschap om dit in voldoende mate duidelijk te maken en desnoods te bewijzen.

Ontslag

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan met een rechtsgeldig genomen ontslagbesluit de vennootschapsrechtelijke band van de statutair bestuurder te allen tijde verbreken. In 2015 oordeelde Hoge Raad dat een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslagbesluit tevens het einde van de arbeidsrechtelijke dienstbetrekking betekent, tenzij er sprake is van een opzegverbod of indien afwijkende afspraken zijn gemaakt. Om een statutair bestuurder te ontslaan is dan ook geen ontslagvergunning van het UWV nodig, noch een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter.

De statutair bestuurder en het arbeidsrecht - Cassatie instellen - Algemene voorwaarden opstellen - Bestuursrecht | Cleerdin & Hamer Advocaten