Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Milieuwetgeving horeca

Voor horecabedrijven gelden verschillende milieuvereisten (milieuwetgeving horeca). Belangrijke milieuthema’s in de milieuwetgeving voor cafés, restaurants, hotels en andere horeca bedrijven, zijn bijvoorbeeld overlast door geluid en geur, het correct omgaan met energieverbruik en de verwijdering van afvalstoffen. Hieronder valt ook de wetgeving voor de vetvangput.

Meldingsplicht Activiteitenbesluit milieubeheer

De milieuwetgeving voor horeca bedrijven stelt het aanvragen van een milieuvergunning voor de meeste horecazaken niet verplicht. Wel is er voor nieuwe horecabedrijven een meldingsplicht bij de gemeente. Ook na aanpassingen aan de onderneming kan een nieuwe melding noodzakelijk zijn. Hierin staat een uitleg over hoe het bedrijf omgaat met geluid en de bereiding van voedsel en de verwerking van afvalwater oliën en vetten. De normen waaraan horecabedrijven moeten voldoen voor de Milieuwet staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wetgeving geluidsoverlast horeca

Een aanvullend akoestisch onderzoek kan bij een melding noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer het geluidsniveau een bepaald aantal decibel zal overstijgen, of wanneer er muziek in de open lucht wordt afgespeeld. De geluidsnormen voor geluidsoverlast van horecabedrijven in het Activiteitenbesluit omvatten alle geluid uit de bedrijfsvoering. Dus ook het laden en lossen van vrachtwagens. Gemeentes bieden onder voorwaarden soms ruimte voor maatwerkvoorschriften, bijvoorbeeld voor de overschrijding van de geluidsnormen. Zoals bij incidentele festiviteiten.

Overlast door stank of geur

Bewoners die nabij een horecabedrijf wonen, kunnen klagen over stankoverlast. Natuurlijk moet geurhinder worden voorkomen, maar zolang de stank niet het niveau van de voedselbereiding in een huishouden overstijgt, dan hoeven er geen maatregelen te worden getroffen.

Wanneer er sprake is van bedrijfsmatige voedselbereiding in een omgeving waar mensen in de directe nabijheid wonen of werken, zijn maatregelen noodzakelijk om geuroverlast te beperken. Deze omvatten onder meer een correct geplaatste afvoerpijp en een doelmatige ontgeuringsinstallatie. Hiermee worden geurpieken op bepaalde tijdstippen voorkomen.

Energiebesparende maatregelen

Ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit én 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Van bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit óf 75.000 m3 aardgas verbruikt kan het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek verlangen.

Verplichte vetput

Bij het bereiden van voedingsmiddelen komt meestal vethoudend afvalwater vrij. In dat geval moet het bedrijf een vetafscheider met slibvangput plaatsen, ook wel bekend als een vetvangput. Een gemeente mag een ontheffing van deze verplichting verlenen, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf niet vaak voedingsmiddelen bereidt of als het afvalwater nauwelijks vet bevat. Horecabedrijven met een vetput zijn eraan gehouden deze goed te onderhouden.