Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Horecarecht

Maatwerkvoorschriften gemeente voor horeca

Horecabedrijven zijn voor de Milieuwet gebonden aan normen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. In deze milieuwetgeving horeca staan onder meer de maximaal toegestane hoeveelheid geluid (in decibel) en het aantal KWh aan energie dat een onderneming mag gebruiken. Deze regels zijn strikt, maar gemeenten kunnen besluiten een uitzondering te maken voor horeca bedrijven: dit kan met maatwerkvoorschriften.

Zo’n uitzondering kan betekenen dat er strengere regels gelden voor een ondernemer, of juist dat de regels soepeler worden toegepast. Voorheen heette een maatwerkvoorschrift een ‘nadere eis’. De milieuwetgeving richt zich op het beperken van belasting van de omgeving door geluid, geur, energieverbruik of de lozing van stoffen.

Maatwerkvoorschriften voor geluid in horeca

Geluidsoverlast door muziek of ander gezelligheidsrumoer, komt regelmatig voor in de horeca. Voor het vaststellen van een maatwerkvoorschrift voor de toegestane geluidsnorm rondom een horecabedrijf zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar:

  • Voorzieningen en gedragsregels verplichten om te zorgen dat de geluidsnormen worden behaald. Zoals door het sluiten van deuren en ramen en deuren of het plaatsen van een geluidsbegrenzers.
  • Het vaststellen van een andere waarde dan de standaard grenswaarde voor geluid.
  • Een ander punt aanwijzen voor de beoordeling van de geluidsnorm.
  • Voorschriften die indirecte geluidshinder voorkomen op grond van de zorgplichtbepaling.

Maatwerkvoorschrift voor geur in horeca

Wanneer de geurbelasting te hoog is in de omgeving van een horecabedrijf, dan kan de gemeente aanvullende eisen stellen om de stank te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van een afvoerpijp of het verbeteren van de afzuiging.

Maatwerkvoorschrift voor lozingen in horeca

Volgens het Activiteitenbesluit hoeft niet elke horecaonderneming een vetafscheider te installeren. Bijvoorbeeld wanneer uit de bedrijfsvoering geen of heel weinig vethoudend afvalwater ontstaat. Of wanneer het plaatsen van een vetput onredelijk duur is. Ook kan een onderneming met een maatwerkvoorschrift afwijken van de standaard normen voor het onderhoud van een vetput. Bijvoorbeeld door deze minder vaak te legen.