Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Vereniging van Eigenaren (VVE)

De Vereniging van Eigenaren (VvE) ontstaat zodra de akte van splitsing wordt ingeschreven in de openbare registers. Elke appartementseigenaar wordt automatisch lid van de VvE.

Doel en taken

Het primaire doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de individuele appartementseigenaren en het beheren van de gemeenschap.

Als rechtspersoon heeft de VvE het recht om de collectieve belangen van de appartementseigenaren te vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Bovendien zorgt de VvE ervoor dat de verplichtingen die de appartementseigenaren jegens elkaar hebben, zoals vastgesteld in de wet en/of het splitsingsreglement, worden nagekomen. Indien nodig kan de VvE gerechtelijke stappen ondernemen om de nakoming van deze verplichtingen af te dwingen.

Organen van de VvE

De VvE heeft verschillende organen, waaronder de vergadering van eigenaren, het bestuur, de voorzitter van de vergadering van eigenaren, eventuele commissarissen en/of een kascommissie.

Vergadering van Eigenaren

De vergadering van eigenaren is het belangrijkste orgaan van de VvE. Alle individuele appartementseigenaren maken hier deel van uit en kunnen één of meerdere stemmen uitbrengen. De vergadering van eigenaren heeft alle bevoegdheden binnen de VvE, tenzij deze specifiek zijn toegewezen aan andere organen door de wet of het splitsingsreglement.

Taken van de Vergadering

De vergadering van eigenaren stelt onder andere regels vast met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en ontvangt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid binnen de vereniging.

Toestemming en medewerking van Appartementseigenaren

In sommige gevallen heeft de VvE of een individuele appartementseigenaar toestemming of medewerking nodig van andere appartementseigenaren. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor handelingen met betrekking tot de privégedeelten of de gemeenschappelijke gedeelten.

Vereniging van eigenaren | Cleerdin & Hamer Advocaten