Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Financieringsvoorbehoud

Op de website van bijvoorbeeld Funda staat bij een woningadvertentie regelmatig vermeld dat de woning is “verkocht onder voorbehoud”. Dit betekent vaak dat partijen overeenstemming hebben bereikt over onder meer de koopprijs en een (voorlopige) koopovereenkomst hebben gesloten, maar wel onder de ontbindende voorwaarde dat de koper een financiering voor de woning kan verkrijgen. Dit wordt het zogenaamde ‘financieringsvoorbehoud’ genoemd.

Financieringsvoorbehoud overeenkomen

Een hypotheekofferte kan vaak om allerlei (praktische) redenen eerst pas worden aangevraagd nadat de woning al is gekocht. De koper weet daardoor ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet zeker of hij/zij de woning kan betalen. Het duurt bovendien enkele weken voordat een bank goedkeuring geeft voor een hypotheeklening. Gedurende die tijd blijft het voor de koper (en de verkoper) onzeker of de koper de verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst kan nakomen. Om dit probleem te ondervangen, wordt een financieringsvoorbehoud overeengekomen.

Koopovereenkomst ontbinden

Met een beroep op het financieringsvoorbehoud kan een koper de koopovereenkomst ontbinden. Het is van belang dat het financieringsvoorbehoud op de juiste wijze wordt vastgelegd. Aan de ontbindende voorwaarde wordt doorgaans een termijn verbonden. Na het verstrijken van die termijn kan de koper de koopovereenkomst niet meer zomaar ontbinden.

Daarnaast is de koper verplicht om zich in te spannen om de financiering van de aankoop te verkrijgen. Dit houdt in dat de koper niet kan volstaan met het doen van een enkele aanvraag voor een hypothecaire lening. De koper zal bij een beroep op het financieringsvoorbehoud moeten aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen,  bijvoorbeeld door middel van drie afwijzingen van verschillende banken.