Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Onteigeningsrecht

Stel: u bent eigenaar of huurder van grond of een pand, maar uw gemeente heeft de grond of het pand nodig, bijvoorbeeld omdat zij er een nieuwbouwcomplex wil realiseren. In dat geval bent u niet rechteloos.

De onteigeningsprocedure

Indien de gemeente tot onteigening wil overgaan, dient zij de onteigeningsprocedure te doorlopen. Deze procedure begint in de administratieve fase. Dit is de fase van de bestuurlijke besluitvorming. Tegen de besluiten die in deze fase genomen worden kunt u steeds bezwaren indienen (“zienswijzen”).

Voorwaarden beslissing overheid onteigening

Deze administratieve fase eindigt met een formeel Koninklijk Besluit. Het bevoegde overheidsorgaan dient het onteigeningsdossier in te dienen bij de Kroon. De Kroon neemt vervolgens een besluit omtrent de voorgenomen onteigening. In dit besluit moet worden meegewogen of:
• onteigening een publiek belang dient;
• de onteigening in het belang is van de doelstellingen (zoals het belang bij volkshuisvesting, of het belang bij realisering van infrastructuur)
• onteigening noodzakelijk is;
• de realisering van het project waarvoor onteigend wordt urgent is.

Het besluit wordt vervolgens gedurende zes maanden ter inzage beschikbaar gesteld waarna het Koninklijk Besluit wordt genomen.

Onteigeningsnoodzaak & financiële compensatie

De gemeente is verplicht om in eerste instantie langs minnelijke weg met de betrokkene tot overeenstemming te komen omtrent de koop van de grond, woning en/of bedrijfsruimte dan wel beëindiging van de huurovereenkomst. De gemeente dient de betrokkene hiervoor een financiële aanbieding te doen.