Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Vastgoedrecht

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar, erfpachter of opstaller zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij horende grond met toebehoren splitst in meerdere appartementsrechten. De gerechtigde tot een appartementsrecht, oftewel de appartementseigenaar, maakt van rechtswege deel uit van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Met de toename van het aantal appartementsrechten in Nederland stijgt ook het aantal problemen binnen VvE’s en tussen appartementseigenaren onderling. Dit kan tot complexe juridische vraagstukken leiden.

Wanneer een gebouw gesplitst wordt in appartementsrechten houdt dit voor een (toekomstige) appartementseigenaar kort gezegd in dat hij/zij de bevoegdheid verkrijgt tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gesplitste gebouw of het gesplitste stuk grond die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Een appartementsrecht is aldus een aandeel in de goederen die bij de splitsing zijn betrokken waarbij aan elk aandeel het exclusieve recht is gekoppeld van het privégebruik van het appartement.

De delen van het gebouw en de grond die niet als afzonderlijk gebruiksrecht in appartementsrechten zijn gesplitst, zijn de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Deze gemeenschappelijke gedeelten en zaken zijn bestemd om door (een groep van) appartementseigenaars te worden gebruikt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het trappenhuis, het dak, de lift of de binnentuin van het appartementencomplex.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

De VvE is de organisatiestructuur die de gang van zaken tussen de gezamenlijke appartementseigenaren regelt. De VvE is niet rechthebbende van het gesplitste goed of de afzonderlijke appartementsrechten, maar de appartementseigenaren zijn gezamenlijk rechthebbende van het geheel. Door de appartementseigenaren wordt de gemeenschap van appartementseigenaars gevormd.