Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Uit elkaar

De ondernemer en echtscheiding

Verdeling en waardering

De eigen onderneming speelt binnen het familierecht op tal van vlakken een rol. Ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, B.V., V.O.F., maatschap of eenmanszaak. Of de onderneming betrokken dient te worden bij de echtscheiding is afhankelijk van het huwelijksvermogensregime waarin u getrouwd bent. In gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan zijn opgenomen dat de onderneming buiten de verdeling valt. En dan hoeft de onderneming niet in de echtscheidingsprocedure betrokken te worden.

3 Manieren om waarde onderneming vast te stellen

Als de onderneming in de te verdelen boedel valt, zal de waarde ervan bepaald moeten worden. Het vaststellen van de waarde is niet altijd eenvoudig. Grofweg zijn er drie manieren om de waarde van een onderneming c.q. de aandelen vast te stellen.

Verbeterde rentabiliteitsmethode

De eerste is de zogenaamde verbeterde rentabiliteitsmethode. Hierbij wordt op basis van de geprognosticeerde toekomstige nettowinst (historische winst/afschrijvingen, incidentele lasten/baten en voorzieningen/reserve) een gekapitaliseerd bedrag vastgesteld.

Het nadeel hiervan is dat geen rekening wordt gehouden met de intrinsieke waarde van de onderneming.

Intrinsieke waarde-methode

De tweede methode is de intrinsieke waarde-methode. Het vaststellen van de waarde van een onderneming c.q. de aandelen kan door simpelweg de schulden van het vermogen af te trekken. Deze methode miskent echter de toekomstige winst, hetgeen in sommige gevallen onwenselijk kan zijn.

Discounted Cash Flow methode

Een derde methode van waardering is de Discounted Cash Flow methode. Deze methode gaat uit van de verwachte kasstromen. Waaronder wordt begrepen de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen (die hoeven dus niet daadwerkelijk te hoeven uitgekeerd). En wel voor aflossing en/of dividend (winst + afschrijvingen / netto investeringen in netto kapitaal en vaste activa).

Deze methode vergt een gedegen analyse. Een analyse van de geldstromen. Een prognose hiervan en het vaststellen van een disconteringsvoet c.q. het afzetten van de rentabiliteit tegen de vermogensvermeerdering. En wel via andere wegen zoals rente. Maar ook rendement uit aandelen een en ander specifiek met betrekking tot de branche.