Wegenverkeerswet

De politie heeft op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) de mogelijkheid om in bepaalde gevallen uw rijbewijs in te vorderen. Dat kan op het moment dat de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.

Wanneer is dat het geval?

– als een alcoholgehalte wordt geconstateerd van meer dan 570 µg/l, of 350 µg/l bij beginnende bestuurders
– bij een verdenking van het rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen of drugs
– weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek
– bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/h
– wanneer er bij een verkeersongeval aanwijzingen zijn dat de bestuurder grote fouten heeft gemaakt.

Invordering van het rijbewijs

Doet één van deze situaties zich voor dan kan de politie direct overgaan tot de invordering van het rijbewijs. De politie moet het rijbewijs vervolgens naar de officier van justitie sturen, die dan binnen 10 dagen moet beslissen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Er zijn dan twee mogelijkheden.
Ten eerste kan het zijn dat de officier van justitie geen redenen ziet om het rijbewijs in te houden. Dan volgt de teruggave van het rijbewijs. Dat betekent niet direct dat de (straf)zaak ook is beëindigd. De officier van justitie beslist alleen over de voorlopige inhouding van het rijbewijs, dat wil zeggen voorafgaand aan de beslissing van de rechter. Ook als u uw rijbewijs binnen 10 dagen terug heeft gekregen van de officier van justitie kunt u dus nog worden opgeroepen om op een officierszitting of voor de rechter te verschijnen en kan aan u een straf worden opgelegd.

Langere inhouding rijbewijs

De tweede mogelijkheid is dat de officier van justitie een langere inhouding van het rijbewijs op zijn plaats vindt. Die beslissing wordt dan schriftelijk medegedeeld aan de houder van het rijbewijs. In die brief staat hoeveel maanden het rijbewijs wordt ingehouden en op welke datum de inhouding eindigt. Hoe lang dat precies is, zal vooral afhangen van de naar verwachting door de rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit vanwege het voorlopige karakter van de inhouding van het rijbewijs door de officier van justitie. Bij de uiteindelijke afhandeling van de zaak, meestal door de rechter, moet uiteindelijk worden besloten of een strafbaar feit kan worden bewezen, en zo ja, wat voor straf moet worden opgelegd.

Ontzegging rijbevoegdheid

Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt de tijd die het rijbewijs al is ingevorderd en ingehouden van de duur van de ontzegging afgetrokken. Omgekeerd betekent dit dat het rijbewijs niet langer mag worden ingehouden dan de duur van de door de rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid.

Vragen

Na het doorlezen van deze informatie komen er bij u ongetwijfeld vragen op. De meest voor de hand liggende hebben wij geprobeerd al voor u te beantwoorden:

Valt tegen de inhouding van het rijbewijs door de officier van justitie nog iets te doen?

Jazeker! Daartegen kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank, met daarin het verzoek om het rijbewijs terug te geven.

Wat is de kans van slagen van het indienen van een klaagschrift?

Die kans is, afhankelijk van uw specifieke situatie, relatief groot. Dat komt aan de ene kant doordat het openbaar ministerie strengere richtlijnen hanteert voor het teruggeven van het rijbewijs dan rechters. Maar daarnaast hangt ook veel af van uw persoonlijke situatie. Vooral als u door de inhouding van uw rijbewijs uw werk niet naar behoren kunt uitvoeren en misschien zelfs de kans loopt om uw baan te verliezen èn u in het verleden niet voor vergelijkbare verkeersovertredingen met justitie in aanraking bent geweest, is de kans dat u uw rijbewijs van de rechter terug krijgt relatief groot.

Wilt u weten of het indienen van een klaagschrift in uw specifieke situatie zinvol is?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd in verkeersstrafzaken en kunnen u daarom een realistisch beeld voorspiegelen van uw kansen.

Het is op alle vier de vestigingen van Cleerdin & Hamer Advocaten, in Amsterdam, Almere, Alkmaar en Rotterdam mogelijk met een deskundige op het gebied van het verkeersstrafrecht een afspraak in te plannen.

Verkeersstrafrecht advocaten