Naast de strafrechtelijke invordering die door het openbaar ministerie of de rechter plaatsvindt, kan ook het CBR maatregelen nemen waardoor u, al dan niet tijdelijk, niet of slechts onder bepaalde voorwaarden van uw rijbewijs gebruik kunt maken. Hoewel het effect hetzelfde is: u bent in beide gevallen uw rijbewijs kwijt, gaat het hier om twee verschillende rechtsgebieden. Het CBR heeft van de wetgever de taak gekregen om de veiligheid op de weg te waarborgen en om dat goed te kunnen doen, mag het CBR van de wetgever bestuursrechtelijke maatregelen aan u opleggen.
Die bevoegdheid heeft het CBR gekregen los van een eventuele strafrechtelijke procedure. Zelfs wanneer de officier of de rechter het rijbewijs teruggeeft, kan het rijbewijs door het CBR alsnog ongeldig worden verklaard. Dit wordt dan geen straf genoemd, maar een maatregel ter bescherming van de veiligheid op de weg.

Welke maatregelen kan het CBR allemaal opleggen en wanneer?

Lichte EMA

Een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt opgelegd wanneer de politie aan het CBR een mededeling doet dat het vermoeden bestaat dat u met alcohol op aan het verkeer hebt deelgenomen. Het gaat dan om een promillage van meer dan 0,8 maar minder dan 1,0 is (350 – 435 µg/l). Bij beginnende bestuurders is dat tussen de 0,5 en 0,8 (220 µg/l – 350 µg/l). Een lichte EMA wordt niet opgelegd wanneer een ongeval met zwaar lichamelijk letsel is veroorzaakt, iemand onvoldoende Nederlands spreekt of in de afgelopen vijf jaar al eens een maatregel is opgelegd. Er zijn nog wat andere bijzondere uitzonderingen. Deze cursus duurt twee dagdelen.

Reguliere EMA

Een reguliere EMA wordt opgelegd bij een promillage van 1,0 – 1,3 (435 µg/l – 570 µg/l). Bij beginnend bestuurders is dat 0,8 – 1,0. (350 µg/l – 435 µg/l). De cursus duurt een hele dag en twee dagdelen en wort afgesloten met een persoonlijk nagesprek met een trainer.
Bij een promillage van meer dan 1,3 (570 µg/l) (bij beginnend bestuurders 1,0 of 435 µg/l) wordt de geldigheid van het rijbewijs geschorst en volgt afhankelijk van de hoogte van het promillage ofwel een reguliere EMA of een psychiatrisch en medisch onderzoek. Voor het najaar van 2014 kwamen bestuurders met die promillages voor een Alcoholslotprogramma in aanmerking.

Alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma voorziet in het plaatsen van een startonderbreker in de auto. Voorafgaand aan de plaatsing wordt tijdens drie dagdelen in een motiveringsprogramma beoordeeld of u geschikt bent voor het alcoholslotprogramma. Het inbouwen van de apparatuur is op kosten van betrokkene. De auto hoeft niet op naam van betrokkene te staan en kan dus ook bijvoorbeeld de werkgever toebehoren. Wel geldt dat in de betreffende auto alle geregistreerde data worden toegeschreven aan de betrokkene. Gedurende het programma wordt een beperkt rijbewijs afgegeven met de code 103. Dit houdt in dat alleen mag worden gereden in auto’s waar een alcoholslot is ingebouwd. Dat kunnen alleen personenauto’s zijn. Daarnaast mag op een bromfiets worden gereden.

Het alcoholslotprogramma wordt sinds het najaar van 2014 niet meer door het CBR opgelegd. In het najaar van 2014 werd de maatregel eerst bevroren. Totdat de Raad van State op 4 maart 2015 een belangrijke uitspraak heeft gedaan waarin werd geoordeeld dat het alcoholslot een zo ingrijpende maatregel dat deze niet door het CBR kan worden opgelegd. Dat is vooral omdat het CBR geen belangenafweging maakt voordat een maatregel wordt opgelegd. Daarmee is een voorlopig einde gekomen aan het opleggen van het alcoholslotprogramma, in ieder geval door het CBR. Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken om het alcoholslotprogramma in het kader van het strafrecht op te kunnen leggen.

Psychiatrisch onderzoek

Bent u aangehouden met een alcoholgehalte van 785 µg/l (1,8 promille) of meer en als beginnend bestuurder 570 µg/l of 1,3 promille dan wordt door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd. Totdat het onderzoek is gedaan, wordt bovendien uw rijbewijs ongeldig verklaard. U mag dan nog wel een AM rijbewijs aanvragen.

Drie verschillende onderdelen

Het onderzoek bestaat uit drie verschillende onderdelen: een psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Alle drie de onderdelen zijn er op gericht om na te gaan of er aanwijzingen zijn voor de conclusie dat sprake is van alcoholmisbruik in ruime zin. Wij adviseren om altijd contact met een gespecialiseerd verkeersrecht advocaat op te nemen voordat u zich door het CBR laat onderzoeken. Wanneer u goed voorbereid aan het onderzoek begint en u daarover laat adviseren, is de kans dat u goed door het onderzoek heen komt groter! Handig om te weten is bijvoorbeeld dat de uitkomsten van het bloedonderzoek zwaar meetellen. Wij adviseren dan ook twee tot drie maanden voorafgaand aan het onderzoek helemaal niets meer te drinken, om zo de kans op verhoogde bloedwaarden aanzienlijk te verkleinen.

Alcoholmisbruiker in ruime zin

Er staat ook nogal wat op het spel. Komt u niet goed door het onderzoek heen en vindt het CBR dat er voldoende aanwijzingen zijn dat u een alcoholmisbruiker in ruime zin bent, dan wordt uw rijbewijs voor de duur van een jaar ongeldig verklaard. Na dat jaar mag dan met een eigen verklaring (te koop bij de gemeente) een nieuw rijbewijs worden aangevraagd. Op die eigen verklaring moet worden aangekruist dat het vorige rijbewijs ongeldig is verklaard in verband met alcohol. U wordt dan op enig moment opgeroepen voor een nieuw psychiatrisch onderzoek.

Bloedonderzoek

Bij elk psychiatrisch onderzoek geldt dat er tevens bloed wordt geprikt. In dat bloed wordt gekeken of bepaalde bloedwaardes zijn verhoogd. Is dat zo, dan wordt direct aangenomen dat sprake is van alcoholmisbruik tenzij er aantoonbaar andere redenen voor die verhoging kunnen worden aangevoerd. Dat is uitermate lastig in de praktijk. Het is dus zaak twee tot drie maanden voorafgaand aan zo’n onderzoek in ieder geval helemaal niets meer te drinken.

Wat kunt u doen als het CBR een maatregel aan u heeft opgelegd?

Tegen elke opgelegde maatregel kan bezwaar worden gemaakt. Eventueel bezwaar tegen een opgelegde maatregel schort de gevolgen van het besluit niet op. Wel gebeurt het regelmatig dat het CBR hangende het bezwaar even wacht met het inplannen van bijvoorbeeld een onderzoek. In de bezwarenprocedure wordt schriftelijk naar voren gebracht waarom iemand het oneens is met de opgelegde maatregel. Aansluitend kan er al dan niet telefonisch nog een hoorzitting volgen.

Wat zijn de kansen bij het indienen van een bezwaarschrift?

De mogelijkheden om met succes bezwaar in te stellen tegen een beslissing van het CBR zijn beperkt. Gronden voor het bezwaar kunnen niet zijn gelegen in uw persoonlijke omstandigheden. Dat u bijvoorbeeld uw rijbewijs erg nodig heeft voor ow werk of al jarenlang schadevrij rijdt, zijn omstandigheden die voor het CBR irrelevant zijn. Bij het opleggen van een maatregel hoeven zij van de wetgever geen belangenafweging te maken. Wel kans van slagen heeft het als kan worden aangetoond dat de mededeling die door de politie aan het CBR is gedaan onjuistheden bevat of de resultaten van het onderzoek de conclusie dat van alcoholmisbruik sprake is niet kunnen dragen.

Bezwaar instellen

Wanneer eenmaal een mededeling is gedaan, is het CBR vrij streng en rigide. Wanneer u overweegt bezwaar in te stellen dan kunt u vrijblijvend contact op nemen met een van onze verkeersrecht specialisten. Wij kunnen u een realistisch beeld voorspiegelen van de kans van slagen.

Verkeersstrafrecht advocaten
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies