Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Migratierecht

Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures

Als de IND een beslissing neemt waar u het niet mee eens bent, dan heeft u het recht om daartegen te procederen bij de rechter.

Bezwaar maken

In het reguliere migratierecht staat de mogelijkheid van bezwaar open. Tegen een negatief besluit van de IND wordt dan altijd eerst een bezwaarprocedure opgestart bij een andere afdeling van de IND. De IND is dan verplicht om het besluit te heroverwegen en een nieuw besluit te nemen (de beslissing op bezwaar). Is de beslissing op bezwaar nog steeds negatief, dan kan dan alsnog beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Hoger beroep - Cassatie door het Openbaar Ministerie - Bezwaar en (hoger)beroepsprocedures | Cleerdin & Hamer Advocaten

Voornemen tot afwijzing

In asielzaken staat direct beroep open bij de rechtbank tegen een negatieve beslissing. Voordat een negatieve beslissing wordt genomen, geeft de IND wel altijd een “voornemen tot afwijzing” af. Dat is een brief waarin de IND vertelt dat ze van plan zijn om de asielaanvraag af te wijzen en waarom. Op die brief kan de asielzoeker nog reageren voordat een definitief besluit wordt genomen.

Beroepschriften

In het vreemdelingenrecht is rechtbank Den Haag bevoegd om kennis te nemen van beroepschriften. En in de praktijk heeft deze rechtbank meerdere zittingsplaatsen, zodat het ook mogelijk is dat de procedure wordt gevoerd in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Groningen of Middelburg. In beroep beoordeelt de rechtbank of de IND het recht goed heeft toegepast en of het besluit redelijk is. Als de rechtbank het besluit goedkeurt dan blijft het besluit van kracht. Keurt zij het af, dan wordt het besluit vernietigd, doorgaans met de opdracht aan de IND om een nieuw besluit te nemen met de aanwijzingen van de rechter.