Niemand verlaat huis en haard zonder reden”

Sjoerd Thelosen is gespecialiseerd in het asielrecht en in het regulier vreemdelingenrecht. Hij is geïnteresseerd geraakt in deze rechtsgebieden tijdens de studie internationaal- en Europees recht, waarbij de nadruk lag op internationale mensenrechten. Met name in het asielrecht spelen de internationale verdragen een grote rol, zodat zijn expertise daarin goed van pas komt.

Als professional heeft Sjoerd dit in de praktijk kunnen brengen, eerst als secretaris (griffier) bij de Vreemdelingenkamer van rechtbank Haarlem, daarna als advocaat.
In 2016 heeft hij een zaak bepleit bij het Hof van Justitie in Luxemburg, met betrekking tot een rechtsvraag die zag op de inbewaringstelling van asielzoekers. In de herziene EU Opvangrichtlijn is bepaald dat asielzoekers in bewaring mogen worden gesteld tijdens de asielprocedure, als de lidstaat van mening is dat de betrokkene een gevaar vormt voor de openbare orde.

De vraag was of deze bepaling niet in strijd is met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het artikel dat het recht op vrijheid garandeert. Een maatregel die de vrijheid ontneemt kan immers slechts worden opgelegd om een van de redenen genoemd in artikel 5 EVRM. Het doel “gevaar voor de openbare orde” staat daar niet tussen.

Het Hof heeft bepaald dat de bepaling van de Opvangrichtlijn weliswaar geldig is, maar wel onder strenge voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de bewaringsmaatregel moet zijn gekoppeld aan het doel “terugkeer”, genoemd in artikel 5, lid 1, sub f, EVRM (zie het arrest J.N. van 15 februari 2016, C-601/15 PPU).

Expertise:

  • Asielrecht
  • Vreemdelingenbewaring
  • Regulier vreemdelingen/migratierecht

Opleidingen:

  • Master Internationaal en Europees Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Lidmaatschappen:

  • Lid van Stichting Migratierecht.
  • Bestuurslid van de VAJN (Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland)

Nevenfuncties

  • Gecertificeerd gespreksleider intervisie

Publicatie & Media:

  • “Boekbespreking. Detentie van asielzoekers: een onderzoek naar de toepassing van 59b Vw” gepubliceerd in het Journaal Vreemdelingenrecht van juni 2018, jaargang 17, nr. 15.
  • E.E.M. Bezem en S. Thelosen, ‘Het recht op verblijf is niet absoluut. Het risico van een strafrechtelijke veroordeling’, Strafblad 2017, aflevering 3, p. 304-311. Lees het artikel
  • Advocatenblad