Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Militair Recht

Militair ambtenarenrecht versus strafrecht

Het komt met enige regelmaat voor dat er sprake is van een samenloop tussen het militaire ambtenarenrecht en het strafrecht. In het geval een militair wordt aangehouden vanwege de verdenking van een strafbaar feit, heeft dit in de meeste gevallen direct gevolgen voor zijn rechtspositie en kan de verdenking zelfs leiden tot (oneervol) ontslag.

Volgens vaste rechtspraak is een concrete verdenking van een ernstig plichtsverzuim voldoende grond voor het opleggen van een ordemaatregel, zoals schorsing. De militair kan op grond van artikel 34 van het AMAR in zijn ambt worden geschorst indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van een misdrijf tegen hem is ingesteld. Ook kan een schorsing worden opgelegd in het belang van de dienst. De feiten die ten grondslag liggen aan de schorsing hoeven derhalve nog niet vast te staan. Er kan reeds een maatregel worden opgelegd indien aan de integriteit van de militair wordt getwijfeld en het in hem te stellen vertrouwen zodanig is geschaad dat het niet aanvaardbaar is dat hij zijn werk blijft doen.

Zwijgrecht

Als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek mag en kan de militair zich in het strafrechtelijk traject beroepen op zijn zwijgrecht. Dit betekent echter niet dat de militair zich ook jegens zijn werkgever in het rechtspositionele traject onverkort op zijn zwijgrecht mag beroepen.

Vooropgesteld zij dat uit vaste rechtspraak volgt dat het opleggen van een rechtspositionele maatregel vanwege het plegen van plichtsverzuim niet aangemerkt wordt als strafvervolging in de z