Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Werknemer neemt verkoudheidsklachten niet serieus en wordt ontslagen

14 oktober 2021

Door: Cor de Lange

– Op 6 augustus 2021 heeft de kantonrechter in Rotterdam de arbeidsovereenkomst beëindigd van een werknemer die zijn verkoudheidsklachten niet snel genoeg serieus nam en achteraf niet wil erkennen daarmee een fout te hebben gemaakt.

De aanpak van het coronavirus heeft inmiddels ook op de werkvloer tot de nodige discussie geleid met verschillende ontslagzaken tot gevolg. In deze zaak nam werknemer zijn verkoudheidklachten niet snel genoeg serieus. Dat kwam de werknemer duur te staan. Zijn arbeidsovereenkomst werd door de rechter vanwege een vertrouwensbreuk ontbonden.

Verkouden op het werk

In deze zaak is werknemer op 15 maart 2021 met verkoudheidsklachten op het werk verschenen en is hij niet naar huis gegaan toen collega’s dat aan hem vroegen. De volgende dag heeft werknemer zich ziek gemeld. Weer een dag later op 17 maart 2021 heeft werknemer aan zijn direct leidinggevende per WhatsApp bericht dat hij positief is getest op het coronavirus.

Verwijtbaar handelen

Voor werkgever is dit reden de rechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. De werkgever stelt zich hierbij op het standpunt dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen, daardoor zijn collega’s heeft blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van het coronavirus én in strijd heeft gehandeld met de interne coronaregels van werkgever.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van zodanige verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer dat van werkgever niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan. Maar dat er wel sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en om die reden de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren.

Collega besmet met Corona

Volgens de kantonrechter heeft werknemer het vertrouwen van zijn collega’s en ook dat van zijn leidinggevende beschaamd, doordat hij niet naar huis was vertrokken nadat vier collega’s hem uitdrukkelijk hadden geadviseerd – vanwege zijn verkoudheidsklachten – dat wel te doen. Verder was voor de kantonrechter van belang dat werknemer geen solistisch werk deed, maar nauw samenwerkte met een collega. Deze collega bleek later ook besmet met het coronavirus. Hierdoor werd de vrees van de collega’s bewaarheid, hetgeen de kantonrechter heeft meegenomen bij zijn beslissing. De kantonrechter heeft ook laten meewegen dat werknemer aan het re-integreren was en er daarom geen vervanger hoefde te worden geregeld. Ook zou de werknemer gewoon salaris betaald krijgen als hij naar huis was gegaan.

Vertrouwensbreuk

Werknemer deed de verklaringen van zijn collega’s en zijn leidinggevende over wat er op 15 maart 2021 was gebeurd als ongeloofwaardig af en ontkende bovendien dat hij een fout had gemaakt. Werknemer heeft hierdoor de vertrouwensbreuk volgens de kantonrechter alleen maar groter gemaakt. Deze zag dan ook niet in hoe werknemer weer gewoon op de werkvloer terug kon keren.

De rechtspraak op het gebied van corona en ontslag is erg casuïstisch. Ondanks dat we op het moment van de uitspraak nog volop met het coronavirus te maken hadden, was in deze zaak het werken met verkoudheidsklachten en niet naar huis gaan, in samenhang met het overtreden van de interne coronaregels, onvoldoende voor een ontslag op grond van verwijtbaar handelen. Wel kan er sprake zijn van een ontslag op grond van een verstoorde arbeidsrelatie wanneer werknemer blijft volharden in zijn eigen gelijk en geen enkel berouw toont.

Recente berichten