Verzwijgen van een goed bij echtscheiding Kijk uit! | Cleerdin & Hamer Advocaten

Verzwijgen van een goed bij echtscheiding: Kijk uit!

2 december 2022

Door: Titus Bouman

Als u vóór 2018 bent getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, bent u automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u en uw partner gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding moet dan in beginsel alles bij helfte worden verdeeld. Indien een echtgenoot opzettelijk een tot de gemeenschap behorend goed verzwijgt, zoekt maakt of verborgen houdt, verbeurt die echtgenoot zijn aandeel in dat goed aan de andere echtgenoot, zo staat in artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW).

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap
Recentelijk heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich uitgelaten over een zaak die ging over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap van partijen, in het bijzonder over de vraag of de vrouw een aandeel had in onroerend goed in Rusland en zo ja, of zij dat opzettelijk heeft verzwegen.

Artikel 3:194 lid 2 BW stelt een sanctie op het verzwijgen, zoekmaken of verborgen houden van goederen die in de gemeenschap vallen. Nu jurisprudentie op dit punt beperkt is, een beroep op het artikel wordt nauwelijks gedaan gelet op de lastige bewijspositie, is het interessant stil te staan bij deze uitspraak. Voor toepassing van artikel 3:194 lid 2 BW is niet voldoende dat de deelgenoot die een tot de gemeenschap behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt (niet wist maar) behoorde te weten dat dit goed tot de gemeenschap behoort.

Schenkingsovereenkomst
In de zaak bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ontkent de vrouw mede-eigenaar te zijn van een appartement in Rusland, maar stelt zij dat dit eigendom is van haar ouders op basis van een schenkingsovereenkomst van 24 juli 2002. Uit door de man overgelegde originele uittreksels van de oorspronkelijke registratie volgt dat de vrouw op 16 juli 2002 1/3e aandeel in de eigendom van het appartement heeft verkregen, evenals haar ouders die ieder 1/3e deel hebben verkregen. Pas ter zitting op 16 juni 2021 heeft de vrouw de juistheid van de door de man overgelegde stukken erkend.

De schenkingsovereenkomst waar de vrouw naar verwijst is geregistreerd op 18 juni 2018, een datum gelegen na de peildatum voor vaststelling van de omvang van de gemeenschap, zodat wordt geconcludeerd dat de vrouw op de peildatum (31 januari 2018) mede-eigenaar was van het appartement en haar 1/3e aandeel tot de verdelen huwelijksgemeenschap van partijen behoorde.

Uit de door de man overgelegde stukken blijkt voorts dat de vrouw haar aandeel op 18 juni 2018 aan haar vader heeft overgedragen, die vervolgens 2/3e deel had. Kort hiervoor, namelijk op 1 juni 2018 had de man (in de echtscheidingsprocedure) bij de rechtbank verzocht de vrouw te verplichten onder meer een opgaaf van haar onroerend goed in Rusland te verstrekken.

Op basis van deze feiten en omstandigheden is het gerechtshof van oordeel dat de man voldoende onderbouwd heeft gesteld dat de vrouw haar mede-eigendom opzettelijk heeft verzwegen en dat zij de waarde van haar aandeel (€ 50.000,-) aan de man dient te vergoeden. Indien de vrouw eerlijk was geweest had zij slechts de helft, namelijk € 25.000,- aan de man moeten vergoeden.

Familierechtadvocaten
Daarom is het belangrijk om je goed te laten voorlichten over de gevolgen van een echtscheiding en de verdeling van het huwelijksvermogen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met één van onze familierechtadvocaten: Marleen Falkena, Titus Bouman, Floor Rost Onnes en Glenda Raap.

Recente berichten