Vakantieverlof en ziekte, hoe zit het nou echt? | Cleerdin & Hamer Advocaten

Vakantieverlof en ziekte, hoe zit het nou echt?

9 januari 2024

Het opnemen van vakantieverlof in samenloop met (langdurige) arbeidsongeschiktheid, roept vaak vragen op. Dient de werknemer zijn verlofuren in te zetten en krijgt de werknemer het salaris volledig betaald? In deze blog wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Verlofuren

In overleg met de bedrijfsarts mag een werknemer tijdens ziekte vakantie opnemen. Tijdens deze vakantie heeft hij geen re-integratieverplichtingen. Wanneer een werknemer tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, kan hij er dus voor kiezen om zijn vakantieverlof in te zetten. De werknemer moet dus ook tijdens ziekte toestemming vragen voor het opnemen van zijn vakantiedagen. De bedrijfsarts zal hierover – gelet op de medische problematiek – moeten adviseren.

Maar hoe zit het dan wanneer de werknemer al vakantieverlof heeft aangevraagd en daarna ziek wordt? Mag de werkgever dan de verlofdagen afboeken? Over deze vraag heeft de Hoge Raad zich recentelijk gebogen. Het antwoord is dat de werkgever niet zonder meer de verlofdagen mag afboeken. De wettelijke regeling tot verrekening van vakantiedagen ziet alleen op de situatie wanneer een werknemer al ziek is en vervolgens vakantie opneemt. De Hoge Raad overweegt dat deze regeling ervoor zorgt dat een werknemer die voor of tijdens een vastgestelde vakantie ziek wordt juist zijn vakantiedagen behoudt zodat die op een later moment kunnen worden ingezet. De werknemer dient dan ook uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met het afboeken van de vakantiedagen. Het feit dat de zieke werknemer ook daadwerkelijk met vakantie gaat, betekent niet dat ook uitdrukkelijk en gericht is ingestemd met het afboeken van de vakantiedagen, aldus de Hoge Raad.

Salarisbetaling

Volgens de wet behoudt de werknemer in geval van ziekte recht op 70% van zijn salaris. Van deze regeling kan ten voordele van de werknemer worden afgeweken. Maar hoe zit het met het recht op loon wanneer een werknemer tijdens ziekte vakantieverlof opneemt?

Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van zijn volledige loon, waaronder eveneens vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere toeslagen. Wanneer een werknemer tijdens ziekte vakantieverlof opneemt, heeft hij recht op volledige betaling (100%) van het loon. Met de voorafgaande loonkorting mag derhalve geen rekening worden gehouden.

Conclusie

Zowel werkgevers als werknemers dienen goed op te letten of de wettelijke regels in geval van ziekte en verlof juist worden toegepast, zowel voor wat betreft het afboeken van de verlofuren als voor wat betreft de salarisbetaling.

Heeft u vragen over het vakantieverlof tijdens ziekte of wenst u hierbij nadere bijstand? Neem dan contact op met Joëlle Versluis of één van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten