Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Uithuisplaatsing kinderen

11 april 2019

Op 9 april 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam een beschikking van de Rechtbank Amsterdam gedeeltelijk vernietigd nu de grond voor voortduring van de uithuisplaatsing van twee kinderen was komen te vervallen. De moeder werd in deze procedure bijgestaan door advocaat Sophie Hof.

Terugplaatsing kinderen

De kinderen verbleven bijna drie jaar (!) in een pleeggezin. Door moeder en advocaat is van meet af aan bepleit dat moeder wel degelijk in staat zou zijn haar moederrol te vervullen en onderzoek diende te worden gedaan naar terugplaatsing van de kinderen. Nu Jeugdbescherming Regio Amsterdam weigerde onderzoek te laten verrichten naar de opvoedcapaciteiten van moeder en eventuele terugplaatsing, heeft het Gerechtshof Amsterdam, op verzoek van de advocaat, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) opdracht gegeven onderzoek te doen.

Kinderen een veilig thuis bieden

Anders dan JBRA, meende de deskundige dat moeder samen met haar netwerk in staat zou zijn om de kinderen een veilig thuis te bieden. Om die reden diende te worden overgegaan tot spoedige terugplaatsing van de kinderen. Het Gerechtshof heeft daarop het advies van de deskundige gevolgd.

Na jaren procederen (6 zittingen bij het Gerechtshof en 5 zittingen bij de Rechtbank Haarlem) zijn de kinderen inmiddels herenigd met moeder.

Recente berichten