Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Reorganiseren en transitievergoedingen

26 augustus 2019

Het antwoord op deze vraag is: wellicht niet!

Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer en overweegt u om die reden ontslag aan te vragen voor één of meerdere medewerkers, dan kunt u er baat bij hebben niet langer te wachten, maar nú te handelen.

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 kunnen kleine werkgevers, die niet in staat zijn om bij een ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding te betalen, namelijk nog een beroep doen op een tot die datum geldende overbruggingsregeling voor de transitievergoeding.

Deze overbruggingsregeling komt erop neer dat voor de berekening van de transitievergoeding alleen de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013 hoeft te worden meegeteld. Naarmate u meer werknemers in dienst heeft die vóór mei 2013 in dienst traden, kan een succesvol beroep op de overbruggingsregeling u een kostenbesparing van duizenden of zelfs tienduizenden euro’s opleveren!

U kunt als werkgever de resterende maanden van dit jaar nog een beroep doen op de overbruggingsregeling als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet én het dienstverband met de desbetreffende werknemer(s) nog vóór 1 januari 2020 kan worden beëindigd.

Voorwaarden overbruggingsregeling

Wat zijn dan die voorwaarden waaraan u als werkgever moet voldoen om nog van deze overbruggingsregeling gebruik te kunnen maken?

Er is sprake van ontslag vanwege een slechte financiële situatie, eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen;
U bent een kleine werkgever: u had in de periode van 1 juli t/m 31 december 2019 gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst;
Het gemiddelde netto resultaat, over de boekjaren 2016 t/m 2018 was lager dan 0;
In boekjaar 2019 was de waarde van uw eigen vermogen niet hoger dan 15% van uw totale vermogen aan het einde van dat boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend;
De waarde van uw vlottende activa was aan het einde van boekjaar 2018 lager dan uw schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Conclusie

Indien u als werkgever aan de voorwaarden voldoet van de nog tot 1 januari 2020 geldende overbruggingsregeling transitievergoeding, dan zou/ zouden in uw geval de transitievergoeding(en) wel eens minder hoog kunnen uitvallen dan u wellicht vreest.

Overweegt u aldus een inkrimping van uw personeelsbestand, denkt u in aanmerking te komen voor de hierboven geschetste overbruggingsregeling en/ of heeft u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte aan nadere informatie, neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten