Kalverenfraude: OM legt boetes op en vaardigt dagvaardingen uit | Cleerdin & Hamer Advocaten

Kalverenfraude: OM legt boetes op en vaardigt dagvaardingen uit

8 oktober 2020

Afgelopen maandag, 5 oktober 2020, maakte het OM bekend dat zij aan ruim honderd rundveehouders boetes heeft opgelegd, variërend van € 700,- tot € 24.000,-. Tevens zullen circa twintig veehouders worden gedagvaard.

Regeling identificatie en registratie

De veehouders wordt verweten dat zij geknoeid hebben met de registratie van hun dieren en dat zij daardoor de Regeling identificatie en registratie van dieren (Regeling I&R) op verschillende manieren hebben overtreden. De vermeende kalverenfraude hield globaal beschouwd verband met het voorspiegelen dat er minder melkkoeien waren. Veelal ging het blijkens het persbericht om het onterecht registreren van koeien als zijnde meerlingen en vaarzen. Vaarzen zouden administratief gezien bijvoorbeeld langer vaars gehouden worden door een geboren kalf te registreren onder een reeds bestaande melkkoe. Door deze wijze van handelen hebben de veehouders volgens het OM onder meer de mestwetgeving overtreden en hebben sommige van hen ten onrechte subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vermindering van het vee ontvangen.

Ruim 2000 bedrijven geblokkeerd

De kalverenfraude kwam eind 2017 aan het licht na een signaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Hierop is een onderzoek gestart. In totaal heeft de toezichthouder meer dan 2000 bedrijven geblokkeerd. Deze rundveehouders dienden opheldering te verschaffen. Naar aanleiding van fysieke inspecties zijn in ruim 140 gevallen dossiers opgemaakt van vermoedelijke strafbare feiten met meerlingen en naar het OM gezonden. In de overige gevallen heeft de RVO de onterecht uitgekeerde bedragen verrekend.

Valsheid in geschrift

Thans heeft het OM dus aan ruim honderd rundveehouders boetes opgelegd en zal een twintigtal veehouders worden gedagvaard. Het OM geeft aan dat het overtreden van de Regeling I&R een strafbaar feit behelst. Het strafbare feit waar het OM vermoedelijk op doelt betreft valsheid in geschrift (artikel 225 Sr). Door de kalveren niet te registreren bij de daadwerkelijke moederkoe, maar bij een andere koe, is de registratie als vals aan te merken. Ook de administratie zou als vals aangemerkt kunnen worden, omdat de echte moederkoe als vaars werd opgenomen in de administratie.

Het enkele vals opmaken van een document is echter onvoldoende voor strafbaarheid. Zo is bijvoorbeeld ook vereist dat het document iets bewijst en dus een bewijsbestemming heeft. Tevens dient te worden bewezen dat de rundveehouder het primaire doel heeft gehad om het document als echt te gebruiken, alsmede dat hij of zij (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het valselijk opmaken van het vervalste document of de gebruikmaking hiervan. Volgens het OM is in de helft van de gevallen sprake van opzet. Bij de overige gevallen zou het gaan om een mix van nalatigheid, onkunde en onvermogen. Een veelgehoord verwijt van de veehouders betreft de complexiteit van de regelgeving en de veranderlijkheid daarvan. Het OM heeft vijf zaken geseponeerd.

Boetes zijn strafbeschikkingen

De door het OM opgelegde boetes betreffen strafbeschikkingen. Deze boetes heeft het OM zonder tussenkomst van de rechter opgelegd. Mede om die reden zou het verstandig kunnen zijn om verzet in te stellen tegen een opgelegde strafbeschikking, zodat de zaak uiteindelijk toch aan een onafhankelijke rechter wordt voorgelegd. Hierbij is het van belang dat de boete niet wordt betaald totdat het verzet is behandeld. Naar aanleiding van het ingestelde verzet kan de officier van justitie overigens nog besluiten de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Indien de officier van justitie hiertoe niet overgaat, zal de zaak worden voorgelegd aan de rechter. Een rechter zal dan bekijken of er voldoende (wettig en overtuigend) bewijs bestaat voor het centraal staande verwijt en – mocht dit het geval zijn – bepalen welke straf of maatregel moet worden opgelegd.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in fraudezaken en onderzoeken door de NVWA, ook met betrekking tot deze zogenoemde kalverenfraude. Eerder is hierover op onze website ook een blog verschenen. Mocht u hierover nog vragen hebben of advies wensen, neem dan contact met ons op.

Recente berichten

  • Rachel Bruinen | Cleerdin & Hamer Advocaten