Belangrijke ontwikkeling voor overleveringen naar Polen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Is een onvoorwaardelijke terugkeergarantie écht onvoorwaardelijk in Polen?

27 juni 2024

Op 13 juni 2024 heeft de Amsterdamse overleveringskamer een tussenuitspraak gewezen in een Poolse overleveringszaak van cliënt. Tegen cliënt was een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Poolse autoriteiten nu hij in Polen werd verdacht van verschillende strafbare feiten.

Onvoorwaardelijke terugkeergarantie

Nederlanders die in het buitenland worden verdacht van een strafbaar feit worden – mits er geen weigeringsgronden spelen – alleen overgedragen op het verzoek van het buitenland als een zogenaamde terugkeergarantie door dat land wordt verstrekt. Met een terugkeergarantie wordt schriftelijk bevestigd en gegarandeerd dat een opgeëist persoon na een buitenlandse veroordeling, zijn resterende straf in Nederland mag uitzitten. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten maar wél kunnen aantonen dat zij al langer dan 5 jaar rechtmatig en aaneengesloten in Nederland wonen, hebben ook recht op een terugkeergarantie. Een voorwaarde is dat deze garantie onvoorwaardelijk dient te worden geformuleerd.

Ook in de zaak van cliënt speelde de vraag of sprake was van een onvoorwaardelijke terugkeergarantie. Deze cliënt woonde namelijk al langer dan 5 jaar in Nederland waardoor hij gelijk gesteld zou kunnen worden met een Nederlander en Polen om die reden een (onvoorwaardelijke) terugkeergarantie zou moeten verstrekken. Een van de punten van discussie tussen de verdediging en de officier van justitie op de zitting was de vraag of de schriftelijk verstrekte terugkeergarantie daadwerkelijk onvoorwaardelijk was, mede in het licht van het Poolse Wetboek van Strafvordering.

Hoewel de rechtbank in haar tussenuitspraak heeft geoordeeld dat zij deze specifieke terugkeergarantie concreet genoeg vond en er tevens vanuit ging dat de Poolse autoriteiten ook deze schriftelijke garantie ook zouden naleven, heeft zij – mede gezien het feit dat de verdediging heeft gewezen op meerdere concrete zaken van cliënten waarbij de Poolse autoriteiten terugkeergaranties negeren – de zaak aangehouden om meer informatie te krijgen over de ondervonden problemen bij die concrete zaken. Kortom, of er daadwerkelijk problemen waren in Poolse overleveringszaken bij het inroepen van de terugkeergarantie en dat die problemen zijn terug te voeren op gebleken ‘niet-onvoorwaardelijkheid’ van die garanties. De officier van justitie heeft de opdracht gekregen om aanvullende informatie op een volgende zitting.

Neem gerust contact met ons op!

Heeft u vragen over uw lopende overleveringszaak of een (dreigend) Europees Aanhoudingsbevel? U kunt altijd contact opnemen met een van de advocaten van onze internationale strafrechtsectie.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht