Intern verwijzingsregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR) | Cleerdin & Hamer Advocaten

Intern verwijzingsregister (IVR) en Extern Verwijzingsregister (EVR)

15 december 2020

Het Incidentenregister, de Gebeurtenissenadministratie, het Intern Verwijzingsregister (IVR) en het Extern Verwijzingsregister (EVR)

Banken, verzekeraars of kredietverstrekkers kunnen uw gegevens opnemen in verschillende registers. Vaak gebeurt dat als er sprake is geweest van een gebeurtenis die de belangen van de financiële instelling (potentieel) bedreigt of de integriteit beschadigt.

Ons kantoor krijgt veel vragen over deze registraties. Hieronder geven wij op een aantal veel gestelde vragen beknopt antwoord.

Wat is het verschil tussen een registratie in het Intern verwijzingsregister (IVR) en het Extern Verwijzingsregister (EVR)?

IVR

Gegevens van een (rechts)persoon die betrokken is geweest bij een incident, kan de bank of verzekeraar in haar eigen interne verwijzingsregister opnemen. Het gaat dan om gegevens zoals de (bedrijfs)naam, geboortedatum en KvK-nummer. Omdat het register intern is, kunnen alleen de eigen (bank)medewerkers dit raadplegen. Dit geldt echter ook voor medewerkers van instellingen binnen hetzelfde concern. In het IVR staat niet wat er precies is voorgevallen, dat is alleen zichtbaar voor de afdeling veiligheid. Een IVR-registratie kan wel aanleiding vormen de relatie met u op te zeggen of niet aan te gaan. Het IVR wordt doorgaans ook wel het Incidentenregister genoemd.

EVR

In geval van doorgaans meer ernstigere verdenkingen kunnen uw gegevens ook in het externe verwijzingsregister worden geplaatst. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan valsheid in geschrifte (aanpassen loonstrook/bankafschrift) of witwassen (rekening (laten) gebruiken voor ontvangst van geld afkomstig van enig misdrijf). Een externe registratie betekent dat ook andere financiële instellingen kunnen zien dat u (mogelijk) betrokken bent geweest bij een dergelijke gebeurtenis.

Wie kunnen kennisnemen van de registratie van mijn persoonsgegevens?

In geval van een IVR-registratie kunnen de instellingen die deel uitmaken van het betreffende concern hiervan op de hoogte raken. In geval van een EVR kunnen ook alle andere instellingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) op de hoogte raken van de externe registratie.

Wat zijn mogelijk bijkomende gevolgen van een IVR/EVR-registratie?

U kunt denken aan een:

  • Beëindiging van de relatie door de bank of verzekeraar;
  • Weigering van een ingediende schadeclaim;
  • Opzegging van een hypotheek/lening/krediet;Aangifte bij de politie en mogelijk verhoor op het politiebureau en potentiele vervolging.

Ik kan nu geen bankrekening meer openen, hoe moet ik nu mijn bankzaken regelen?

Om te voorkomen dat iemand helemaal niet meer kan beschikken over een bankrekening, is er een basisbankrekening in het leven geroepen. Samen met een erkende hulpverleningsinstantie kunt u verzoeken een dergelijke rekening te openen, zodat u in ieder geval bijvoorbeeld uw loon/uitkering kan ontvangen en betalingen kunt verrichten.
Zie ook: https://www.basisbankrekening.nl.

Hoe weet ik waarom ik een IVR/EVR-registratie heb?

Financiële instellingen kunnen bij een ‘hit’ van uw gegevens doorgaans wel doorgeven door wie u bent geregistreerd, maar niet waarom. Alleen bij de afdeling veiligheidszaken van de desbetreffende financiële instelling die u heeft geregistreerd kunt schriftelijk om inzage vragen.

Hoe lang blijft de registratie staan?

Dit is afhankelijk van de keuze van de financiële instelling. De maximale duur voor de registratie in het IVR en het EVR bedraagt 8 jaar. De termijn is onder andere afhankelijk van hoe ernstig de bank het vergrijp en de (mogelijke) gevolgen daarvan kwalificeert. Ook de persoonlijke omstandigheden van de (rechts)persoon zijn van belang (leeftijd, werk, (financiële) gevolgen etc.).

Mag de bank mij registreren terwijl ik (nog) niet door een rechter veroordeeld ben?

Ja, in principe is een rechtelijke veroordeling niet vereist. Maar de enkele verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit, zoals dat kan blijken uit een aangifte, is voor bijvoorbeeld een externe registratie niet voldoende. Als maatstaf geldt of er sprake is van gedragingen die een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opleveren.

Als de strafzaak is geseponeerd of ik ben vrijgesproken, moeten mijn gegevens dan verwijderd worden?

Het is niet evident zo dat wanneer u niet strafrechtelijk veroordeeld wordt, de gegevens ook automatisch verwijderd (moeten) worden. Soms wordt geoordeeld dat ondanks het sepot, toch in voldoende mate vast staat sprake was van betrokkenheid bij een incident. Anderzijds kan een sepot soms wel aanleiding vormen de registratie te heroverwegen of vanaf een bepaald moment onrechtmatig of disproportioneel te achten.

Ik ben mijn pinpas en bijbehorende pincode verloren, de bank beticht mij nu van fraude en registreert mijn persoonsgegevens, mag dat?

De bank moet meer dan een redelijk vermoeden van schuld kunnen staven om uw gegevens in het EVR te mogen registreren. De bank beschikt vaak over een logboek met de handelingen die met uw pas/rekening/telefoon zijn verricht. Als daaruit volgens de bank blijkt dat uw verhaal niet geloofwaardig is, zal zij geneigd zijn uw gegevens te registreren.

Hoe maak in bezwaar tegen een IVR/EVR-registratie?

U kunt schriftelijk bezwaar indienen bij de financiële instelling die uw gegevens heeft geregistreerd. Indien de instelling de registratie handhaaft, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of bij de rechtbank een kort geding- of bodemprocedure starten. In alle fases kunt u zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Hoe succesvol is een procedure bij de financiële instelling/KIFID of de rechter?

Dit verschilt per zaak en hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Soms kan het lonen. Wij proberen voor u een eerlijke inschatting te maken afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt. Soms resulteert een procedure in het verkorten van de registratietermijn of wordt de registratie(s) helemaal verwijderd.

Wat zijn de kosten van een procedure?

Onze advocaten werken in principe op uurtarief. In sommige gevallen nemen wij ook ‘toevoegingszaken’ aan. Indien u een wat lager inkomen en vermogen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt dan een eigen bijdrage, de rest van de advocaatkosten wordt vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Het starten van een bezwaarprocedure bij KIFID is voor consumenten kosteloos. Indien u besluit in beroep te gaan tegen een beslissing van de bezwaarcommissie bedragen de kosten voor het instellen daarvan 500 euro.

Houd in geval van een gerechtelijke procedure ook rekening met kosten voor een deurwaarder en griffierechten die aan de rechtbank voldaan moeten worden. Indien u in het ongelijk wordt gesteld, komen mogelijk ook de proceskosten van de financiële instelling voor uw rekening. Dit geldt ook indien u op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt bijgestaan. Er is dus altijd sprake van een procesrisico.

Hulp nodig bij het opkomen tegen een IVR/EVR-registratie? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten:

Dirk Dammers
Alexandra Emsbroek
Lisa Meles
Jiska Veenstra

Recente berichten