Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Uw kind op het politiebureau?

20 maart 2020

Wanneer u als ouder wordt geïnformeerd dat uw kind naar het politiebureau is gebracht, wilt u graag weten wat er met uw zoon of dochter gebeurt.

Fase 1 – Ophouden voor onderzoek

Indien uw kind verdacht wordt van een ‘licht feit’ dan geldt dat hij/zij maximaal 6 uur op het politiebureau moet blijven. Als er sprake is van een ‘zwaarder feit’ (bijvoorbeeld vernieling, diefstal of geweld) dan is die tijdsduur maximaal 9 uur.

In beide gevallen geldt dat de uren in de nacht (tussen 00.00 uur en 09.00 uur) hierbij niet meetellen.

Bezoek

– Advocaat

Omdat aangehouden minderjarige verdachten recht hebben op rechtsbijstand, zal de politie zorgen dat uw kind kosteloos een advocaat krijgt. Dit kan een eigen advocaat zijn, bijvoorbeeld een advocaat die uw kind kent of eerder heeft bijgestaan, of een advocaat die zogeheten ‘piketdienst’ heeft. De advocaat die die dag dienst heeft, krijgt dan een melding en bezoekt de minderjarige in principe binnen twee uur na de melding. Dit is altijd een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat.

De advocaat bezoekt uw kind, legt uit wat er allemaal gaat gebeuren en wat iemands rechten zijn, luistert, en adviseert over de proceshouding. Ook kan de advocaat contact opnemen met u als ouder en eventueel informatie verstrekken, maar alleen als daarvoor toestemming is verleend. Steeds geldt namelijk het uitgangspunt dat een advocaat uitsluitend de belangen van de minderjarige behartigt.

– Ouders/verzorgers

Naast de advocaat mogen ook de ouders, voogd of verzorgers, de minderjarige bellen en bezoeken op het politiebureau. Dit recht kan eventueel beperkt worden indien onderzoeksbelangen zich tegen het bezoek verzetten. De huisregels van het desbetreffende politiebureau bepalen wanneer het bezoek kan plaatsvinden.

– Medisch bezoek

Indien het nodig is, kan een arts uw kind op het politiebureau bezoeken. Deze arts kan ook medicijnen voorschrijven, maar het kan de voorkeur hebben dat de medicijnen door een vertrouwenspersoon naar het politiebureau worden gebracht.

– Raad voor de Kinderbescherming

Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan uw kind bezoeken. De Raad kan onderzoek doen naar wat volgens haar de beste straf en/of hulp is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de thuissituatie, en het feit waar iemand van verdacht wordt.

Verhoor

Uw kind zal op enig moment door de politie worden gehoord. Indien uw kind in de avonduren wordt aangehouden, kan de officier van justitie beslissen dat de nacht thuis mag worden doorgebracht en het verhoor pas de volgende ochtend/dag plaatsvindt.

Tijdens het verhoor gaat de politie met uw kind praten en vragen stellen. Afhankelijk van de mate van ernst van de verdenking gebeurt dit door een of twee politieambtenaren. Naarmate de ernst toeneemt, kan er ook voor worden gekozen dit verhoor op te nemen met een geluidsrecorder en/of camera. Daarnaast kan de politie vingerafdrukken afnemen en/of foto’s van uw kind maken en bewaren.

Bij het verhoor is de advocaat van de minderjarige ook aanwezig. Hij/zij kan het proces bewaken, zorgen dat er niet onnodig druk wordt gelegd, kijken of uw kind de vragen wel begrijpt en eventueel ook aanvullende vragen stellen die van belang kunnen zijn in het strafproces. Tot slot zal de advocaat samen met uw kind de verklaring doorlezen en checken of het goed op papier staat.

Ook u al ouder of vertrouwenspersoon kan tijdens het verhoor aanwezig zijn. Dit is niet verplicht en soms willen kinderen dat ook niet. Mocht u erbij aanwezig zijn, dan vervult u in principe geen actieve rol. U beantwoordt zelf geen vragen, maar soms wordt u wel in de gelegenheid gesteld een aanvulling te geven over bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden of de thuissituatie.

Fase 2 – Inverzekeringstelling

Na de periode van maximaal 9 uur moet het openbaar ministerie beslissen of uw kind naar huis mag (heenzenden), of dat hij/zij langer moet blijven in verband met het onderzoek. Als dat laatste het geval is, zal uw kind in verzekering worden gesteld. De inverzekeringstelling duurt in eerste instantie nog maximaal 3 dagen.

Soms besluit de officier van justitie dat de minderjarige tijdens de inverzekeringstelling ’s nachts ergens anders dan op het politiebureau mag verblijven.

In de periode van inverzekeringstelling overlegt de politie met een officier van justitie wat er verder moet gebeuren. De politie laat uw kind (in de tussentijd) vrij of er wordt besloten uw kind voor te geleiden bij een rechter-commissaris.

Fase 3 – Naar huis (met voorwaarden) of in bewaring

Indien de officier van justitie vindt dat de minderjarige nog langer vast blijft zitten, vraagt hij of zij aan de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring af te geven. Uw zoon of dochter zal door de politie naar de rechtbank worden gebracht, waar een rechter-commissaris beslist of de jongere naar huis mag – al dan niet met bepaalde voorwaarden – of in afwachting van het verdere verloop van het strafproces naar een justitiële jeugdinrichting moet.

Tijdens de voorgeleiding komt de advocaat op voor de belangen van uw kind en checkt hij/zij of wettelijke voorwaarden zijn en worden nageleefd. Tevens kijkt de advocaat of er minder vergaande alternatieven zijn dan opsluiting.

Fase 4 – Gevangenhouding

Bewaring duurt maximaal 14 dagen. Wil de officier van justitie uw kind nog langer vasthouden, dan moet hij de rechtbank om een bevel tot gevangenhouding vragen. Drie rechters beslissen tijdens een zogeheten raadkamerzitting of uw zoon/dochter nog 30,60 of 90 dagen mag worden vastgehouden, of dat het lang genoeg is geweest en uw kind, met of zonder voorwaarden, naar huis kan. Alternatieven zijn ook denkbaar, zoals nachtdetentie.

Ouders zijn ook uitgenodigd te verschijnen op de rechtbank.

Tot slot, de volgende fases, te weten de (aanloop naar de) zitting en welke straffen er kunnen volgen, leest u t.z.t in mijn volgende blog.

Is uw kind aangehouden, verdacht of gedetineerd, en wenst u dat een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat van ons kantoor zijn of haar belangen behartigt, neem dan contact op.

Recente berichten

  • Rachel Bruinen | Cleerdin & Hamer Advocaten
  • <