Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW)

15 april 2020

Wij hebben u eerder bericht over de aangekondigde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) die in de plaats komt van de Regeling Werktijdverkorting (WTV). De NOW is inmiddels uitgewerkt in een regeling. Vanaf maandag 6 april 2020 is het loket geopend en kunnen werkgevers hun aanvraag indienen bij UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Het is wel mogelijk dat de regeling na 31 mei 2020 met drie maanden wordt verlengd.

De belangrijkste vragen en antwoorden (met voorbeelden) over de NOW zijn hieronder kort en krachtig op een rij gezet.

Wanneer kom ik als werkgever in aanmerking voor de NOW?

Als er sprake is van een acute terugval in omzet van tenminste 20% over een periode van 3 maanden.

Kan ik de periode van omzetverlies zelf kiezen?

Nee, werkgevers kunnen kiezen tussen drie verschillende meetperiodes waarover zij de omzetdaling berekenen. Let op, deze keuze is definitief en kan niet later bij de definitieve vaststelling worden aangepast.

De drie verschillende meetperiodes zijn:

  1. 1 maart tot en met 31 mei 2020;
  2. 1 april tot en met 30 juni 2020; of
  3. 1 mei tot en met 31 juli 2020.

Hoe gaat een NOW-aanvraag (in het kort) in zijn werk?

De werkgever vraagt eerst de subsidie aan bij UWV (‘de eerste fase’). Na goedkeuring van de aanvraag krijgt de werkgever een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op de loongegevens van de subsidieaanvraag. Vervolgens verzoekt de werkgever In fase twee om de subsidie definitief vast te stellen, waarbij teruggekeken wordt naar de daadwerkelijke loongegevens.

Wat valt er onder de omzet?

De NOW gaat uit van de netto-omzet en sluit aan bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Het is raadzaam de omzet op te vragen bij uw accountant. Het is niet nodig om de reden(en) van de omzetdaling aan te tonen.

Hoe bereken ik de omzetdaling?

De omzet in de gekozen meetperiode wordt vergeleken met een kwart (1/4) deel van de omzet van het kalenderjaar 2019 .

(Voor ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden bestaat een afwijkende berekeningswijze)

Een voorbeeld
Een pizzeria heeft in 2019 een netto-omzet van € 800.000. Als gevolg van de toenemende coronamaatregelen moet de pizzeria in de tweede week van maart haar deuren sluiten. Er wordt in maart nog een omzet behaald van € 40.000. In de maanden april en mei is de omzet als gevolg van de sluiting € 0. Als gevolg van een versoepeling van de coronamaatregelen kan de pizzeria in juni weer gedeeltelijk open. In juni en juli wordt een omzet behaald van respectievelijk 60.000 en 70.000.
De pizzeria kiest voor de meetperiode 1 maart tot en met 31 mei 2020 omdat in deze periode de grootste omzetdaling zal plaatsvinden. De totale omzet over deze periode is € 40.000. Deze omzet wordt vergeleken met een kwart (1/4) deel van de omzet van 2019 (€ 200.000).
De berekening is dan als volgt: 100 – ((€ 40.000 gedeeld door €200.000) x 100) = 80%

Waar dien ik mijn aanvraag in?

Via een formulier dat beschikbaar is op de website van UWV (www.uwv.nl) kan de aanvraag worden ingediend. U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig:

  • het loonheffingsnummer;
  • de verwachte omzetdaling (procentueel);
  • de periode waarover de omzetdaling wordt verwacht (meetperiode);
  • het rekeningnummer waarop de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen worden ontvangen;
  • In het geval er sprake is geweest van een eerder verzoek tot Werktijdverkorting het dossiernummer van die aanvraag.

Hoe verloopt de aanvraag verder?

Zodra er positief is beslist op de aanvraag, verleent UWV een voorschot van maximaal 80% van de subsidie, zoals deze op basis van de gegevens is berekend. UWV moet binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing nemen.
De werkgever moet binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de subsidie is toegekend verzoeken om een definitieve vaststelling van de subsidie. Het verzoek om een definitieve vaststelling gaat ook via een formulier dat beschikbaar is op www.uwv.nl.

Binnen 22 weken na ontvangst van dit verzoek wordt de subsidie definitief vastgesteld. Bij de eindafrekening kan sprake zijn van een terugvordering of van een nabetaling.

Hoe hoog is deze subsidie?

De hoogte van de subsidie hangt af van de terugval in de omzet. Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de subsidie maximaal 90% van de totale loonsom. Is de omzetdaling lager dan daalt ook de subsidie evenredig lager.

Hoe bereken ik het bedrag aan subsidie?
De berekening van de subsidie is gebaseerd op de loonsom van januari 2020* . De subsidie bedraagt per maand (voor de periode 1 maart – 31 mei 2020) maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Uitgangspunt van de loonsom is het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen vermeerderd met een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals vakantiebijslag en de pensioenpremie.

De hoogte van het bedrag aan subsidie is de uitkomst van:
De factor van het omzetverlies x de loonsom van januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9.

* Indien er over januari 2020 geen loongegevens beschikbaar zijn, dan gaat UWV uit van de loongegevens van november 2019. Als ook die gegevens niet bekend zijn, kan geen subsidie worden toegekend.

Een voorbeeld:

De omzetdaling in de pizzeria is 80%. In de pizzeria zijn 10 medewerkers werkzaam die in januari ieder € 2.800 bruto per maand verdienen.

De subsidie bedraagt over de periode van drie maanden: 0,8×28.000x3x1,3×0,9=78.624

Is het loon dat voor subsidie in aanmerking komt gemaximeerd?

Ja, het maximale loon dat voor subsidie in aanmerking komt bedraagt € 9.538 per maand. Het loon boven dit bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking. De werkgever zal deze loonkosten op zich moeten nemen, tenzij hierover in onderling overleg met de medewerker andere afspraken worden gemaakt.

Hoe vindt de betaling plaats?

Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Het is de bedoeling dat de eerste betaling binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag zal plaatsvinden.

Welke verplichtingen gelden er voor mij als werkgever als ik aanspraak maak op de NOW?

Er gelden in het kort twee hoofdverplichtingen. In de eerste plaats moet u zich als werkgever zoveel als mogelijk inspannen om de werkgelegenheid te behouden. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers moeten worden voortgezet en het loon moet worden doorbetaald.

Daarnaast wordt verwacht dat u in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV indient wegens bedrijfseconomische redenen. Niet van belang is of de ontslagaanvraag door UWV wordt toegekend of niet.

Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan deze verplichtingen?

Het niet nakomen van deze verplichtingen leidt tot een daling van de loonsom en daardoor tot een daling van de subsidie. In het geval er toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen wordt (of is) gedaan en deze niet tijdig is ingetrokken, zal dit leiden tot een extra verlaging van de loonsom en met een lagere subsidie tot gevolg.

Mag ik mijn medewerker wel ontslaan om andere redenen dan bedrijfseconomische redenen?

Ja, zolang er maar geen sprake is van een ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen is het toegestaan tot ontslag over te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor proeftijdontslagen, het niet verlengen van tijdelijke contracten, het sluiten van beëindigingsovereenkomsten of ontslagen op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Ben ik verplicht het loon aan mijn medewerkers door te betalen als er geen werk meer is?

Ook als er geen werk meer voor hen is hebben medewerkers met een arbeidsovereenkomst recht op loondoorbetaling voor de volledige arbeidsomvang, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Medewerkers met een oproepovereenkomst of nul-urencontract hebben slechts recht op loon voor het minimum aantal uren dat vast is overeengekomen tenzij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten. Dit kan anders zijn als uw medewerker zich beroept op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang.

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij de subsidieaanvraag?

U bent als werkgever verplicht de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) te informeren over de subsidieverlening. Bij het ontbreken hiervan bent u verplicht uw medewerkers op de hoogte te stellen.

Waar mag ik de subsidie voor gebruiken?

U bent als werkgever verplicht de subsidie uitsluitend te gebruiken voor de betaling van het loon.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of een toelichting wensen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.