Succesvolle procedure voorzieningenrechter na sluiting bedrijfspand bij aantreffen illegaal vuurwerk | Cleerdin & Hamer Advocaten

Succesvolle procedure voorzieningenrechter na sluiting bedrijfspand bij aantreffen illegaal vuurwerk

10 februari 2021

Het komt vaak voor dat een woning of bedrijfspand wordt gesloten door een burgemeester als daar drugs in zijn aangetroffen en de hoeveelheid veel groter is dan de hoeveelheid voor eigen gebruik. De burgemeester gebruikt hier dan de in artikel 13b Opiumwet gegeven bevoegdheid voor. Maar wat als er een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in een pand wordt aangetroffen? Kan de burgemeester hier dan ook beslissen om een pand te sluiten?

Sluiting loods op Urk

Op 25 januari 2021 heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij door de burgemeester werd besloten om een loods op Urk te sluiten vanwege 119,5 kilo vuurwerk dat was aangetroffen. De burgemeester besloot het pand te sluiten voor de duur van drie maanden. De keuze van de burgemeester om het pand te sluiten had verder ook te maken met de omstandigheid dat het de laatste weken op Urk en het in de buurt van het pand onrustig was.

De huurder van het pand was het niet eens met de beslissing van de burgemeester om tot sluiting over te gaan. De sluiting had namelijk dusdanige nadelige onaanvaardbare gevolgen voor de huurder, dat hierdoor zijn bedrijfsvoering in gevaar kwam.

Handhaven openbare orde en gevaar beperken

Sluiting had als doel het handhaven van de openbare orde en gevaar te beperken. De grondslag van de sluiting was gebaseerd op artikel 175 Gemeentewet. Met dit artikel kan de burgemeester een noodbevel uitvaardigen. Er moet dan wel sprake zijn van ernstige wanorde, bijvoorbeeld rellende groepen mensen of demonstraties die uit de hand lopen.

Maar was van wanordelijkheden sprake in deze zaak? Hierover moest de Voorzieningenrechter een oordeel geven. Niet ter discussie stond dat er een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in de loods was opgeslagen, wat natuurlijk op zichzelf al een gevaar voor de nabije omgeving oplevert. Maar omdat het vuurwerk al in beslag was genomen was de vraag of er nog een noodzaak bestond tot het afgeven van een noodbevel. De Voorzieningenrechter oordeelde dat dit niet het geval was. Er was geen sprake meer van acuut gevaar en dat maakte dat ingrijpen door middel van een noodbevel niet meer nodig was.

Wettelijke grondslag sluitingsbeslissing

De weg die de burgemeester eigenlijk had moeten bewandelen, was die van artikel 174a Gemeentewet.[1] Dit artikel biedt de mogelijkheid om een woning of (bedrijfs-)pand te sluiten als er sprake is van verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning of pand. Dit was echter niet de wettelijke grondslag waarvoor de burgemeester had gekozen in de sluitingsbeslissing, maar hiervoor kan nog worden gekozen bij de beslissing op bezwaar die nog moet worden genomen. Dit kan niet zomaar en vereist wel een nadere motivering van de burgemeester. De Voorzieningenrechter oordeelde namelijk dat in de bestreden beslissing niet duidelijk is aangegeven waarom er een sluiting van de loods voor drie maanden nodig is en waarom er bijvoorbeeld niet voor een andere maatregel is gekozen, bijvoorbeeld een last onder dwangsom. Door de burgemeester is verwezen naar de sfeer (lees: onrust op Urk van de afgelopen weken). Hij stelde dat de loods een verkoop –en afleverpunt voor vuurwerk zou zijn en ook dat de kans aanwezig was dat er opnieuw vuurwerk zou worden opgeslagen in de loods. Om die reden kon hij niet anders dan de loods sluiten.

Damoclesbeleid

De Voorzieningenrechter oordeelde echter anders. Er waren geen aanwijzingen dat er opnieuw vuurwerk zou worden opgeslagen en daarbij was de jaarwisseling voorbij. Het was onduidelijk waarom het pand nog langer gesloten zou moeten blijven, aldus de Voorzieningenrechter. De verwijzing van de burgemeester naar het zogeheten Damoclesbeleid [2] voor sluiting voor een periode van drie maanden, bood evenmin soelaas nu sprake is van beleid waarvan kan worden afgeweken. Er moet altijd een belangenafweging worden gemaakt in zo’n geval, maar in deze zaak had de burgemeester dat volgens de Voorzieningenrechter niet gedaan.

Daarom was het uiteindelijk oordeel van de Voorzieningenrechter dat het besluit tot sluiting van het pand diende te worden geschorst tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Het pand diende door de burgemeester direct weer te worden geopend.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Dreigt uw woning of pand te worden gesloten door de gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Wacht niet te lang, want een sluiting van uw woning of pand kan voor u onaanvaardbare gevolgen hebben.

[1] De Wet Victoria

[2] Artikel 13b Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om (bedrijfs)panden, woningen te sluiten als daarin een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen , groter dan de hoeveelheid voor eigen gebruik.

Recente berichten

  • Persverklaring uitleveringsprocedure Quincy Promes | Cleerdin & Hamer Advocaten