Belangrijke ontwikkeling voor overleveringen naar Polen | Cleerdin & Hamer Advocaten

Overlevering geweigerd wegens ontbreken onvoorwaardelijke verzetgarantie uit Polen

15 maart 2024

Op 6 maart 2024 heeft de Internationale Rechtshulpkamer in lijn met het pleidooi van de verdediging de overlevering van een cliënt van Sophie Hof naar Polen geweigerd, omdat cliënt zijn verdedigingsrechten niet had kunnen uitoefenen in Polen. Een verzetgarantie zou overlevering alsnog mogelijk kunnen maken, maar de afgegeven verzetgarantie uit Polen was niet onvoorwaardelijk en voldeed niet aan de eisen die de Overleveringwet (OLW) hieraan stelt, hetgeen tot de weigering leidde.

Verzamelvonnis met gevangenisstraf van 20 jaar

In de zaak van cliënt was in 2023 een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd door Polen. Dit EAB bevatte een verzamelvonnis van meerdere vonnissen, waarbij de optelsom een totale straf van 38 jaar maakte. Echter, door het verzamelvonnis werd blijkens het EAB een straf door de Poolse rechter bepaald van 20 jaar voor alle vonnissen bij elkaar. Cliënt was niet uitgenodigd voor de zitting, er was ook geen Poolse advocaat aanwezig.

Verzetgarantie niet onvoorwaardelijk

Sophie Hof heeft ter zitting bepleit dat dit verzamelvonnis was gewezen zonder dat één van de in artikel 12, sub a tot en met c, OLW genoemde omstandigheden zich zou hebben voorgedaan, waardoor de overlevering diende te worden geweigerd. Een eventuele “lijmmogelijkheid” door Polen zou een zogenaamde verzetgarantie zijn. Volgens de verdediging was er echter geen sprake van onvoorwaardelijke verzetgarantie. Polen zegt namelijk letterlijk dat deze garantie niet kán worden gegeven, omdat de Poolse wet deze mogelijkheid niet biedt.

Terugkeergarantie niet onvoorwaardelijk

Bovendien heeft de verdediging bepleit dat de terugkeergarantie niet onvoorwaardelijk was. Ook dat zou tot een weigering van de overlevering dienen te leiden. Eerder was beslist dat cliënt gelijk ko worden gesteld met een Nederlander omdat cliënt al heel lang in Nederland woonde. Dit betekent dat, nadat de overlevering aan Polen zou worden toegestaan, client in detentie naar Polen zou moeten en de zaak nogmaals zou worden behandeld in Polen, cliënt zijn straf in Nederland zou mogen uitzitten. Dat maakte dat vanuit Polen een onvoorwaardelijke terugkeergarantie diende te worden verstrekt. Ten aanzien hiervan heeft de verdediging wederom verwezen naar de Poolse wetgeving, die een dergelijke onvoorwaardelijke garantie niet mogelijk maakt. Sophie Hof heeft de rechtbank dan ook verzocht om ook op grond hiervan de overlevering te weigeren. De weigering maakt dat cliënt niet zal worden overgedragen aan Polen maar ook dat cliënt de straf van 20 jaar niet in Nederland hoeft uit te zitten.

Heeft u vragen over uw overleveringszaak? Neemt u dan contact op met Sophie Hof of een van onze andere specialisten op het gebied van de overlevering.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht