Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

https://cleerdin-hamer.nl/gevolgen-coronavirus-op-detentiefasering/

31 maart 2020

Tegemoetkomingsregeling voor de loonkosten van werkgevers

We schreven al eerder over de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vandaag, 31 maart 2020, is deze regeling nader uitgewerkt.

Wat is de NOW-regeling?

Een tegemoetkomingsregeling voor de loonkosten van werkgevers. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

De NOW-regeling is in het leven geroepen vanwege de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling). De regeling was hierop niet berekend en de website van SZW was lange tijd onbereikbaar. De wtv-regeling is daarom met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. De NOW-regeling is daarom geïntroduceerd (de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud).

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen bij het UWV.

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden om deel te mogen nemen aan de regeling:

  • de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en
  • een werkgever mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de

tegemoetkoming ontvangen wordt. Toch ontslag aanvragen heeft gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Verder geldt:

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele rekenvoorbeelden aangaande de hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

Er wordt een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling gehanteerd. De startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Startende ondernemingen

De NOW-regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat voor 1 maart 2020 ten minste 1 maand omzet is gedraaid. Voor ondernemingen die na 1 januari 2019 zijn gestart en die geen omzet hebben over het volledige jaar 2019, geldt een andere meetperiode. In dat geval dient de omzet vanaf de maand dat de onderneming is gestart tot en met februari 2020 bij elkaar te worden opgeteld en te worden omgerekend naar drie maanden. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de meetperiode die voor 2020 is gekozen.

Concern

Als een onderneming onderdeel is van een concern bent dan is de hoofdregel dat de onderneming de omzetdaling van de groep van rechtspersonen of natuurlijke personen als geheel opgeeft om te bepalen of de onderneming in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. De onderneming moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat de onderneming binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

Op de hiervoor omschreven hoofdregel bestaat een uitzondering. Als bij een concern sprake is van minder dan 20% omzetverlies (concern voldoet dan niet aan de NOW-voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies), is het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen van een concern de NOW-subsidie toch aanvragen voor hun loonkosten op basis van de omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij (in plaats van het concernniveau).

De omzetdaling van de werkmaatschappij moet dan vervolgens ten minste 20% zijn en bepaalt de hoogte van de subsidie. De uitzonderingsmogelijkheid geldt niet voor een lager niveau dan de werkmaatschappij, zoals een zelfstandig onderdeel, een vestiging of een businessunit.

Voor concerns die op concernniveau wel een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon als concern gebruik moeten maken van de NOW (hoofdregel). Voor individuele werkmaatschappijen binnen deze concerns geldt de afwijkingsmogelijkheid dus niet.

Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen (zoals opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies). Er zit verder een maximum aan het loon per werknemer van 9.538,- euro bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming in de loonkosten verwachten?

In het geval het UWV positief beslist op de aanvraag, zal zij een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

In beginsel geldt voor het UWV een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Let op: de beslissing om een voorschot uit te keren is een voor bezwaar vatbare beslissing. Mocht de berekening bijvoorbeeld niet kloppen of is de beslissing op een ander punt niet correct, dan dient tijdig bezwaar te worden ingesteld.

Hoe en wanneer wordt er gecontroleerd of de opgegeven omzetdaling klopt?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als het omzetverlies lager is uitgevallen, een terugvordering.

Let op: de beslissing over de vaststelling van de subsidie door het UWV is een voor bezwaar vatbare beslissing. Mocht de beslissing niet correct zijn, dan dient tijdig bezwaar te worden ingesteld!

Welke sancties gelden er als niet aan de voorwaarden wordt voldaan?

In het geval de onderneming toch een aanvraag indient bij het UWV voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en/of de loonsom in de gekozen periode is gedaald ten opzichte van de loonsom van januari 2020, wordt een boete opgelegd/een korting toegepast/wordt het subsidiebedrag lager vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie – al dan niet geheel – wordt teruggevorderd.

Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met één van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten