Tegemoetkomingsregeling voor de loonkosten van werkgevers

Door: Bianca Hampsink

We schreven al eerder over de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Vandaag, 31 maart 2020, is deze regeling nader uitgewerkt.

Wat is de NOW-regeling?

Een tegemoetkomingsregeling voor de loonkosten van werkgevers. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen.

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden om deel te mogen nemen aan de regeling:

 • de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en
 • een werkgever mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Toch ontslag aanvragen heeft gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Verder geldt:

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele rekenvoorbeelden aangaande de hoogte van de tegemoetkoming als:

 • 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

Er wordt een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling gehanteerd.  De startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau; daarmee wordt aangesloten bij het verband tussen de omzetdaling en inzet van personeel en bij wat het in jaarrekeningenrecht gebruikelijk is. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij scholen en culturele instellingen, worden gelijkgesteld met omzet.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen (zoals opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies). Er zit verder een maximum aan het loon per werknemer van 9.538,- euro bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming in de loonkosten verwachten?

In het geval het UWV positief beslist op de aanvraag, zal zij een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

In beginsel geldt voor het UWV een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Hoe en wanneer wordt er gecontroleerd of de opgegeven omzetdaling klopt?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als het omzetverlies lager is uitgevallen, een terugvordering.

Hoe werkt het in de praktijk? Wat moet ik opgeven bij het UWV?

Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019 of het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies

Heeft u vragen over de NOW? Neem dan contact op met Bianca Hampsink of één van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Recente berichten