Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Flexibiliteit versus aansprakelijkheid

26 november 2018

Nederland telt circa 1.060.000 zzp-ers en dat aantal stijgt nog steeds hard. Het huidige werken kenmerkt zich door flexibiliteit en onafhankelijkheid. Deze verworvenheden brengen echter ook juridische implicaties met zich mee. Want hoe zit het als een zzp-er een fout maakt? En de opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld? Of als de zzp-er tijdens het verrichten van de werkzaamheden zelf letsel oploopt?

Wat als de zzp-er (letsel)schade oploopt tijdens zijn of haar werkzaamheden?

Bijvoorbeeld de ingehuurde dakdekker valt door een niet afgedekt gat in het dak. Een werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen dat zijn werknemers hun werkzaamheden veilig kunnen verrichten. Deze zorgplicht gaat behoorlijk ver.

Zorgplicht voor ingehuurd personeel

De wetgever heeft het onredelijk geacht dat werkgevers voor personeel dat ingehuurd wordt, niet dezelfde zorgplicht zouden hoeven nakomen. Dat betekent dat degene die iemand werkzaamheden laat verrichten met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, op dezelfde gronden aansprakelijk is indien deze persoon schade lijdt bij het verrichten van de werkzaamheden als een werknemer mèt arbeidsovereenkomst. De zzp-er wordt hierdoor in dezelfde rechtspositie als de werknemer in loondienst geplaatst. En kan dus ook zijn (letsel)schade verhalen op de inlener.

ZZP-ers, uitzendkrachten, aannemers, vrijwilligers en stagiaires

Dit geldt overigens niet alleen voor zzp-ers. Ook voor o.a. uitzendkrachten, aannemers, vrijwilligers en stagiaires. Het dient dan wel te gaan om werkzaamheden die tot de gebruikelijke werkzaamheden van de opdrachtgever behoren. Dus; indien een hovenier aan het werk is in de tuin van een school en hij loopt daarbij (letsel)schade op dan is de school niet aansprakelijk. Als echter een timmerbedrijf bij grote drukte extra zzp-ers inhuurt en een van hen loopt (letsel)schade op bij het verrichten van de timmerwerkzaamheden, dan is het bedrijf wèl aansprakelijk (mits voldaan wordt aan de overige vereisten). Voor werkgevers/bedrijven die regelmatig personeel inhuren of op andere wijze werkzaamheden laten verrichten door niet-werknemers, is het van belang om na te gaan of de bedrijfsaansprakelijkheid toereikende dekking biedt in dergelijke situaties.

Wat als de zzp-er (letsel)schade veroorzaakt bij iemand anders?

Indien een zzp-er, schade veroorzaakt bij het verrichten van de werkzaamheden, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de (letsel)schade die derden daardoor oplopen. Deze aansprakelijkheid is wettelijk geregeld. Veel inleners/opdrachtgevers zijn in de veronderstelling dat de zzp-er zelf aansprakelijk is voor fouten en schade. In sommige gevallen kan dat zo zijn, maar dan nog is er sprake van zogenaamde “hoofdelijke aansprakelijkheid”. Wat inhoudt dat beide partijen naast elkaar aansprakelijk zijn. ZZP-ers en andere niet-werknemers dienen derhalve zorg te dragen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering, waarop de bedrijfsmatige hoedanigheid gedekt is. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren volstaat uitdrukkelijk niet.

Aansprakelijkheid

Bij twijfel of discussie over de aansprakelijkheid en/of toereikende verzekering, kunt u terecht bij een van onze specialisten op het gebied van aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht. Ook indien er sprake is van (letsel)schade kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van de (letsel)schade.

Recente berichten