Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Concurrentiebeding en een tijdelijk contract

15 februari 2019

Hoe zat het ook alweer?

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen kan worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet geldig (art. 7:653 lid 1 BW). Dit is alleen anders indien de werkgever deugdelijk schriftelijk gemotiveerd aangeeft waarom het beding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen toch nodig is (7:653 lid 2 BW).

Aan welke vereisten dient een concurrentiebeding in een tijdelijk contract te voldoen?

Naast de voorwaarde dat het concurrentiebeding moet worden aangegaan met een meerderjarige werknemer, dient het concurrentiebeding in een tijdelijk contract te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst zelf. De schriftelijke motivering waaruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is, kan in het beding zelf, onder het beding, of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend, worden opgenomen. Het opstellen van de motivering dient dus gelijktijdig met het aangaan van het beding plaats te vinden en aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt. Kort gezegd is er geen sprake van een geldig concurrentiebeding indien eerst een concurrentiebeding wordt overeengekomen en pas op een later moment de motivering volgt. Dit wordt ook bevestigd door de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 18 oktober 2016 [1]. Bovendien dient zowel het concurrentiebeding als de motivering door de werknemer te worden ondertekend.

Uit de schriftelijke motivering moet verder duidelijk volgen welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding rechtvaardigen. Volgens de wetsgeschiedenis moet de noodzaak voor het concurrentiebeding bestaan op het moment waarop het beding wordt aangegaan en op het moment dat de werkgever zich op dat beding beroept.

Een werkgever dient per geval te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Er kan daarom geen algemene uitspraak worden gedaan over welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de orde moeten zijn om een dergelijk beding te rechtvaardigen. Dit vergt per geval een specifieke afweging en motivering. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Verlenging arbeidsovereenkomst – dient het concurrentiebeding iedere keer opnieuw te worden overeengekomen en ondertekend?

In het geval de arbeidsovereenkomst wordt verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden, hoeft het concurrentiebeding niet opnieuw te worden overeengekomen. Dit is alleen anders indien er sprake is van een (ingrijpende) wijziging in de arbeidsvoorwaarden waardoor het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan een (niet voorzienbare) functiewijziging. Dit geldt ook in het geval de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let hierbij wel op: als het concurrentiebeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldig was omdat bijvoorbeeld niet was voldaan aan de motiveringsplicht, wordt dit beding niet opeens geldig als de overeenkomst wordt omgezet naar een vast contract. Hoewel de motiveringseis niet geldt bij contracten voor onbepaalde tijd, dient in dat geval bij een vast contract opnieuw een (geldig) concurrentiebeding te worden overeengekomen.

Heeft u vragen over het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract en/of over de rechtsgeldigheid van het motiveringsbeding? Neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

[1] Kamerstukken II 2013/2014, 33818, nr. 7, p. 129-130

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht