Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

“Bedrocan in het verkeer?”

22 mei 2019

“U bent niet rijgeschikt voor een rijbewijs categorie B, wegens drugsmisbruik”. Zo luidde de beslissing van het CBR in onderhavige zaak. Betrokkene in deze zaak heeft de diagnose ADHD en PDD-NOS, waarvoor hij op medisch advies van zijn psychiater en van zijn behandelend arts het middel Bedrocan voorgeschreven heeft gekregen. Bedrocan is een type medicinale cannabis wat door betrokkene gebruikt wordt om de symptomen van ADHD en PDD NOS te onderdrukken. Wat zijn de effecten van het Bedrocan-gebruik op iemand zijn rijvaardigheid? Na het bereiken van een zogeheten steady state bij het gebruik van dit medicijn, is deelname in het verkeer in principe mogelijk.

Psychiater aangesteld door CBR

Ten behoeve van het rijvaardigheidsonderzoek is betrokkene onderzocht door een psychiater die is aangesteld door het CBR. De psychiater concludeerde op basis van haar – zeer korte – onderzoek dat bij betrokkene sprake was van drugsmisbruik, nu het middel Bedrocan niet voorkomt in de door haar gebruikte richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Psychiaters (hierna: NVvP), als middel tegen de aandoeningen van betrokkene. Een label waardoor zij betrokkene rijongeschikt verklaarde.

In bezwaar bij CBR

Tegen deze beslissing is betrokkene in bezwaar gegaan bij het CBR. Na de ongegrondverklaring van het bezwaar heeft betrokkene beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank was het eens met het bestreden besluit van het CBR, waarna betrokkene in hoger beroep is gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

Medicinale cannabis

De centrale vraag die steeds terugkeerde tijdens alle procedures was: Waarom mag een ander die ook Bedrocan gebruikt voor wel in de richtlijn opgenomen aandoeningen beschikken over een geldig rijbewijs en betrokkene niet?

Vast staat dat medicinale cannabis (nog) niet volgens de richtlijnen van de NVvP voor de aandoeningen (ADHD en PDD-NOS) van betrokkene kan worden voorgeschreven. Het CBR sluit rijgeschiktheidsverklaring bij Bedrocan-gebruik niet categorisch uit, maar nu Bedrocan niet specifiek als middel is opgenomen in de richtlijn voor de aandoeningen van betrokkene heeft dit direct tot een afwijzing geleid.

Conclusie rijongeschiktheid

De advocaat van betrokkene heeft zich namens betrokkene op het standpunt gesteld dat het oordeel van het CBR dat Bedrocan niet in de richtlijn als behandeloptie voor de aandoeningen van betrokkene is opgenomen niet direct kan leiden tot de conclusie van rijongeschiktheid. Uiteindelijk was het de Afdeling die het eens was met dit standpunt van de advocaat.

Effect Bedrocan op rijvaardigheid

Omdat de Afdeling heeft aangegeven dat aan de NVvP richtlijnen geen doorslaggevende betekenis toekomt – deze geven immers geen antwoord op de vraag of betrokkene wegens het gebruik van Bedrocan al dan niet geschikt is om als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen – had het CBR zich niet op het oordeel van de psychiater mogen baseren. De Afdeling verklaarde het beroep gegrond en heeft aan het CBR de opdracht gegeven een nieuw besluit te nemen met inachtneming wat de Afdeling in haar uitspraak heeft overwogen. Anders gezegd: het CBR dient te onderzoeken wat het middel Bedrocan specifiek voor effect heeft op de rijvaardigheid van betrokkene en mag daarbij niet zomaar verwijzen naar de richtlijn van de NVvP. Wordt vervolgd…

Lees hier de uitspraak.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht

Bestuursrecht