Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

You like to move it, move it…

20 april 2018

Verhuizen met kinderen. Mag dat zomaar?

Het is een bekend probleem. U bent uit elkaar, hebt samen kinderen, woont nog dicht bij elkaar en ontmoet dan een nieuwe liefde op afstand. Of u wilt om een andere reden uw leven ergens anders voortzetten. Mag u dan zomaar verhuizen? Het is immers uw leven. Of moet u toestemming vragen aan de andere ouder voor de verhuizing?

Gezamenlijk gezag

Voordat de daadwerkelijke vraag aan de orde komt of u zonder toestemming van de andere ouder mag verhuizen, is van belang of u als ouders gezamenlijk het gezag over uw kinderen uitoefent. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en opvoeden. Wanneer u getrouwd bent, oefent u gedurende uw huwelijk gezamenlijk het gezag uit over uw kinderen. Zodra u uit elkaar gaat, behoudt u in beginsel het gezamenlijk gezag. Bent u niet getrouwd, dan heeft u gezamenlijk het gezag wanneer u dat met wederzijdse toestemming laat aantekenen in het gezagsregister van de rechtbank. Let op: u hebt dan dus niet automatisch het gezag door uw kind te erkennen. U zult dit met toestemming van de andere ouder moeten aanvragen.

Toestemming vereist

Of u gezamenlijk het gezag over uw kinderen uitoefent, is van belang voor de vraag of u toestemming dient te hebben van uw ex-partner bij een voorgenomen verhuizing. Wanneer u gezamenlijk het gezag hebt, dient u belangrijke beslissingen over uw kinderen in onderling overleg te nemen. Onder deze beslissingen vallen onder andere de hoofdverblijfplaats van het kind. Daarnaast de zorgregeling en de schoolgang van uw kind. De beslissing om met uw kinderen te verhuizen valt daar dus ook onder.

Hebt u gezamenlijk het gezag, dan is toestemming van de andere ouder voor de verhuizing vereist. Toestemming van de andere ouder is altijd vereist. Ook als het een verhuizing binnen Nederland betreft. Komt u er samen niet uit, dan zult u vervangende toestemming moeten vragen aan de rechter om te mogen verhuizen met de kinderen.

Aanknopingspunten

De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Bij het nemen van deze beslissing toetst de rechter aan een aantal aanknopingspunten. De rechter toetst de:

  • noodzaak van de ouder om te verhuizen;
  • mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de kinderen geworteld zijn in de omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De rechter stelt daarbij voorop dat de verhuizende ouder belang kan hebben bij de verhuizing. Ook de belangen van de andere ouder om een volwaardig aandeel van de zorg voor de kinderen op zich te kunnen nemen en de rol als gezagsdragende ouder volledig te kunnen uitoefenen spelen mee. Bovenal dient het belang van het kind worden meegewogen. De rechter maakt een afweging van al deze belangen en beslist uiteindelijk aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden. Of een rechter toestemming geeft, hangt dus echt af van uw specifieke situatie.

Geen toestemming, toch verhuisd?

Verhuist u zonder toestemming van de andere ouder? Dan kan de andere ouder alsnog een procedure starten. En, wanneer uw verhuizing binnen Nederland is, u terug laten verhuizen, al dan niet op straffe van een dwangsom. Verhuist u zonder toestemming naar het buitenland? Dan kan de andere ouder een procedure tot terug geleiding naar Nederland starten in verband met kinderontvoering. Ook dan geldt dat een rechter de belangen moet afwegen.

Verhuisverbod

Zoals aangegeven is het bovenstaande alleen van toepassing wanneer ouders gezamenlijk het gezag over een kind uitoefenen. Oefent u alleen het gezag uit over een kind? Dan kan de ouder zonder gezag wel belemmeren dat u verhuist door het vragen van een verhuisverbod in kort geding. De rechter kan zo’n verzoek toewijzen wanneer de omgangsregeling tussen het kind en de ouder zonder gezag door de verhuizing onder druk komt te staan. Ook kan een rechter het verzoek toewijzen wanneer de ouder wel het verzoek heeft gedaan om met het gezag te worden belast en op dat verzoek nog niet is beslist.

Gezamenlijk gezag: lusten, maar ook lasten

Uit deze blog blijkt al dat het gezamenlijk gezag er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u niet zonder toestemming kunt verhuizen. Het gezag geeft de ouders samen de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. En – komen de ouders er niet uit – de rechter te benaderen voor het doorhakken van knopen. Ook in andere gevallen zoals schoolkeuze, vakanties of het aanvragen van een paspoort is het ouderlijk gezag van belang.

Heeft u een probleem met het gezamenlijk gezag, wilt u dit verkrijgen, of bent u voornemens om te verhuizen? Neem dan contact op met één van onze familierechtadvocaten. Wij kunnen samen met u uw belangen in kaart brengen en u, zo nodig, bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Recente berichten

Strafrecht

Familierecht

Civiel recht