Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

WETS, vanaf 1 november 2012 van kracht

6 november 2012

Vanaf 1 november 2012 is de WETS in werking getreden. De WETS is het gevolg van Europese afspraken (vastgelegd in een zogenaamd Kaderbesluit). Deze nieuwe wet regelt tenuitvoerlegging van in andere EU lidstaten opgelegde straffen. De WETS zal op termijn de WOTS gaan vervangen voor zover het overdracht uit Europese lidstaten betreft. Andere belangrijke punten uit de WETS zijn:

De veroordeelde hoeft niet met overbrenging in te stemmen;
De omzetting van de straf naar Nederlandse maatstaven komt grotendeels te vervallen;
Landen kunnen de overdracht minder gemakkelijk weigeren en zijn eigenlijk tot overdracht van de veroordeelde verplicht;
De overdracht zal sneller plaatsvinden. Er wordt aansluiting gezocht bij de Overleveringswet, dus een periode van 90 dagen, te tellen vanaf het moment dat Nederland het verzoek (dat compleet is en aan alle vereisten voldoet) tot overdracht ontvangt;
De nieuwe WETS geldt alleen voor vonnissen die uiterlijk 5 december 2011 definitief zijn (onherroepelijk, dus dat er geen hoger beroep of cassatie of ander rechtsmiddel meer mogelijk is);
Indien landen nog geen regelgeving hebben vastgesteld of indien het oude vonnissen betreft, dan is de WOTS nog van toepassing.
Tenslotte geldt de WETS alleen indien beide landen het nieuwe Kaderbesluit in nationale wetgeving (in NL dus de WETS) hebben omgezet.

Zie voor gedetailleerde informatie de WETS en de kaderbesluiten (947 & 909), alsmede het Informatieblad van het Ministerie van Justitie.

Recente berichten