VvE-besluit vernietigen en vervangende machtiging | Cleerdin & Hamer Advocaten

VvE-besluit vernietigen en vervangende machtiging

20 augustus 2021

Door: Hilde Nobel

Iedereen die eigenaar is van een appartementsrecht, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Op grond van de splitsingsakte moet elke VvE minimaal één maal per jaar vergaderen, bijvoorbeeld over het goedkeuren van de jaarrekening maar ook over agendapunten die de eigenaren aandragen.

Stelt u zich eens voor dat u al jaren droomt van een dakterras op het gemeenschappelijk dak dan zult u hiervoor toestemming moeten vragen aan de andere eigenaren. Ook voor minder ingrijpende zaken, zoals het plaatsen van een aanbouw of een zonnescherm is over het algemeen toestemming nodig van de VvE.

Geen toestemming, dan vernietigbaar?

Als de gevraagde toestemming niet wordt verleend, dan is het van belang om snel in actie te komen (Let op: een besluit dat in strijd is met de wet of splitsingsakte is een nietig besluit en daarvoor geldt de termijn van één maand niet.). Je kan de rechtbank vragen om een besluit te vernietigen op grond van artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek hierna: BW). Dit verzoek aan de kantonrechter moet binnen één maand nadat u kennis heeft genomen van het besluit. Als u dus op de vergadering van de VVE aanwezig was waarbij het besluit werd genomen, moet u binnen één maand na de vergadering het verzoek indienen.

Wanneer is een besluit vernietigbaar?

Uit artikel 2:15 BW volgt dat een besluit vernietigbaar is als het:

  1. in strijd is met wettelijke of statutaire bepalingen;
  2. Voorbeeld: de vergadering is niet op juiste wijze bijeengeroepen.
    in strijd is met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW;
  3. Voorbeeld: alle bewoners van het appartementencomplex hebben een zonnescherm en u wilt dat ook maar de vereniging van eigenaren wijst uw verzoek af omdat zij u niet aardig vinden.
    in strijd is met huishoudelijk reglement.

Besluit VVE in strijd met redelijkheid en billijkheid

Als er een VvE besluit is genomen dat niet in strijd is met wettelijke of statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement, dan kan de rechter het besluit alsnog vernietigen als de weigering van de VvE zonder redelijke grond is.

Toetsingsmaatstaf daarbij is of de VvE bij afweging van alle belangen in redelijkheid en billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Dit betekent dus dat de rechter geen algehele belangenafweging maakt. Het criterium is enkel of er geen redelijke grond voor afwijzing is. Als de rechtbank oordeelt dat het besluit wordt vernietigd dan kan de rechtbank daarnaast ook vervangende machtiging verlenen op grond van artikel 5:121 BW, zodat u het verzoek dus niet opnieuw aan de vergadering hoeft voor te leggen.

Bent u eigenaar van een appartementsrecht en weet u niet zeker of u voor uw voorgenomen plannen toestemming moet vragen aan de VvE of wordt de toestemming u geweigerd? Neemt u dan gerust contact op met één van onze vastgoedadvocaten.

Recente berichten