Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Rijbewijs ingevorderd

6 maart 2019

Wat kunt u doen als uw rijbewijs is ingevorderd?

De politie heeft op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) de mogelijkheid om in bepaalde gevallen uw rijbewijs in te vorderen. Dat kan op het moment dat de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.

DIT IS BIJVOORBEELD HET GEVAL WANNEER:

  • een alcoholgehalte wordt geconstateerd van meer dan 570 µg/l, of 350 µg/l bij beginnende bestuurders;
  • er een verdenking is van het rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen of drugs;
  • iemand medewerking aan een alcoholonderzoek weigert;
  • iemand een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/h heeft gemaakt;
  • bij een verkeersongeval aanwijzingen zijn dat de bestuurder grote fouten heeft gemaakt.

Als een van deze situaties zich voordoet dan kan de politie direct overgaan tot de invordering van het rijbewijs. De politie moet het rijbewijs vervolgens naar de officier van justitie bij het CVOM (een afdeling van het Openbaar Ministerie die gespecialiseerd is verkeer en vervoer) sturen. Die zal dan binnen 10 dagen moeten beslissen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden.

De officier van justitie bij het CVOM kan dan twee besluiten nemen:

Teruggave van het rijbewijs

Ten eerste kan het zijn dat de officier van justitie geen redenen ziet om het rijbewijs in te houden. Het rijbewijs zal dan worden teruggezonden naar de eigenaar. Dat betekent niet direct dat de (straf)zaak ook is beëindigd. De officier van justitie beslist alleen over de voorlopige inhouding van het rijbewijs. Dat wil zeggen voorafgaand aan de beslissing van de rechter. Ook als u uw rijbewijs binnen 10 dagen terug heeft gekregen van de officier van justitie kunt u dus nog worden opgeroepen om op een officierszitting of voor de rechter te verschijnen en kan aan u een straf worden opgelegd. Die straf kan nog steeds bestaan uit een tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.

Langere inhouding van het rijbewijs

De tweede mogelijkheid is dat de officier van justitie een langere inhouding van het rijbewijs op zijn plaats vindt. Die beslissing wordt dan schriftelijk medegedeeld aan de houder van het rijbewijs. In die brief staat hoeveel maanden het rijbewijs wordt ingehouden en op welke datum de inhouding eindigt. Hoe lang dat precies is, zal vooral afhangen van de naar verwachting door de rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit vanwege het voorlopige karakter van de inhouding van het rijbewijs door de officier van justitie.

Bij de uiteindelijke afhandeling van de zaak, meestal door de rechter, moet uiteindelijk worden besloten of een strafbaar feit kan worden bewezen. En zo ja, wat voor straf moet worden opgelegd. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt, wordt de tijd die het rijbewijs al is ingevorderd en ingehouden van de duur van de ontzegging afgetrokken. Omgekeerd betekent dit dat het rijbewijs niet langer mag worden ingehouden dan de duur van de door de rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid.

Mijn rijbewijs is ingevorderd door de politie, wat nu?

Uw rijbewijs is door de politie doorgezonden naar het CVOM en het is nu wachten tot de 10 dagen voorbij zijn waarbinnen de officier van justitie een beslissing moet nemen over de inhouding van het rijbewijs. In deze 10 dagen kunt u echter ook al iets doen. Als u uw rijbewijs zeer dringend nodig hebt, bijvoorbeeld voor uw werk, dan kunt u een brief schrijven aan de officier van justitie bij het CVOM met het verzoek om teruggave van het rijbewijs. Onze verkeersstrafrechtspecialisten kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

De officier van justitie heeft besloten om mijn rijbewijs een aantal maanden in te houden. Valt hiertegen nog iets te doen?

Jazeker! Tegen de beslissing van de officier van justitie kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank met daarin het verzoek om het rijbewijs terug te geven. De kans van slagen van zo’n klaagschrift is, afhankelijk van uw specifieke situatie, relatief groot. Dat komt aan de ene kant doordat het openbaar ministerie strengere richtlijnen hanteert voor het teruggeven van het rijbewijs dan rechters. Daarnaast hangt aan de andere kant ook veel af van uw persoonlijke situatie. Vooral als u door de inhouding van uw rijbewijs uw werk niet naar behoren kunt uitvoeren. En daarnaast misschien zelfs de kans loopt om uw baan te verliezen èn u in het verleden niet voor vergelijkbare verkeersovertredingen met justitie in aanraking bent geweest. Dan is de kans dat u uw rijbewijs van de rechter terugkrijgt relatief groot.

Klaagschrift indienen?

Wilt u weten of het indienen van een klaagschrift in uw situatie zinvol is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd in verkeersstrafzaken en kunnen u daarom een realistisch beeld voorspiegelen van uw kansen.

Recente berichten