Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Letter of intent als koopovereenkomst

15 oktober 2019

Opel wordt nog geen rolls royce, wat zit er onder de motorkap?

Fusie en overname trajecten beginnen geregeld met een Intentieovereenkomst, ook wel een Letter of Intent (een LOI) genoemd. De bedoeling van een dergelijke overeenkomst is om de intenties van partijen vast te leggen, veelal in de voorfase die eventueel wordt opgevolgd door de uiteindelijke koop-/verkoopovereenkomst van een onderneming. In die voorfase is het ook belangrijk dat partijen al geheimhouding afspreken ten opzichte van elkaar met betrekking tot de uit te wisselen informatie. Er wordt namelijk al vaak in een vroeg stadium belangrijke en bedrijfsgevoelige informatie uitgewisseld. De geheimhouding kan worden overeengekomen in een aparte overeenkomst (bijvoorbeeld in een NDA: Non disclosure agreement) of onderdeel uitmaken van de LOI.

Letter of Intent

De intenties die in een LOI worden overeengekomen, kunnen voorwaardelijk worden overeengekomen waardoor deze in meer of mindere mate vrijblijvend worden. Er kan bijvoorbeeld ook worden gevarieerd in de mate van vrijheid om eenzijdig onder de intentieovereenkomst uit te kunnen. Om deze redenen, vragen de inhoud en redactie van de bepalingen in zo’n overeenkomst al bijzondere aandacht bij het opstellen ervan, voordat de LOI wordt aangegaan.

Zoals hierboven aangegeven, heeft de intentieovereenkomst in meer of minder vrijblijvende mate de functie om de bedoelingen van partijen vast te leggen.

Inhoud LOI

Nadere bestudering van de inhoud van LOI’s leidt nog wel eens tot verrassende conclusies en de vaststelling dat er in een dergelijke overeenkomst veel verdergaande afspraken zijn gemaakt dan slechts het vast leggen van de bedoelingen die partijen hebben.

Zo komen er bijvoorbeeld LOI’s voor die als koopovereenkomst kwalificeren waarin partijen afspraken overeenkomen die al onvoorwaardelijk koop en verkoopafspraken regelen. In een dergelijk geval is er natuurlijk absoluut geen sprake meer van een LOI, laat staan van een document met daarin vrijblijvender afspraken.

Inhoud van overeenkomst

De inhoud van een overeenkomst bepaalt het soort contract dat partijen zijn overeengekomen. Het is net hetzelfde als bij een auto: wat zit er onder de motorkap? Een Opel is een Opel onder de motorkap. Een Opel wordt met diezelfde inhoud onder motorkap geen Rolls Royce door enkel een beeldmerk van Rolls Royce in de plaats van het Opel beeldmerk op de motorkap van de Opel te plaatsen.

Als partijen koop-/verkoopafspraken overeenkomen, sluiten ze een koopovereenkomst. De titel op het contract maakt dat niet anders. Een document waar LOI boven staat maar waarin koop-/verkoopafspraken worden overeengekomen, is geen LOI maar een koopovereenkomst.

Het verdere verloop van een overname traject wordt beïnvloed door – vaak onbedoeld – al zo vergaande afspraken over koop en verkoop overeen te komen in de voorfase. Dat is voor partijen vaak ongewenst.

Professionele begeleiding opstellen LOI

Zoals hierboven uiteengezet, zijn er dus meer dan voldoende redenen om in de vroegste fase van een fusie of overname al de inhoud van de LOI goed tegen het licht te houden. Contractspartijen willen uiteraard hun mogelijkheden optimaal benutten om onder voorwaarden hun afspraken vrijblijvender te kunnen maken. Deze partijen zullen verder willen voorkomen dat er in de voorfase al bepalingen worden overeengekomen die meer dan gewenst of bedoeld het verdere traject van de fusie of overname gaan bepalen. Professionele begeleiding bij het opstellen van een LOI kan helpen de hiervoor beschreven onbedoelde effecten van een Letter of Intent te voorkomen.

Fusies, overnames, samenwerkingsverbanden en herstructureringen

Geregeld begeleid ik fusies en overnames, samenwerkingsverbanden en herstructureringen bij ondernemingen. Bij Cleerdin & Hamer Advocaten doe ik dat binnen de setting van een kantoor met meer dan 40 jaar ervaring. Binnen deze trajecten is het relevant te kunnen signaleren welke onderwerpen binnen andere disciplines aandacht moeten krijgen: fiscaal, financieel, hrm. Ook die signaalfunctie dient zo vroeg mogelijk te worden aangewend in de voorbereidende fases van adviestrajecten van fusies en overnames. Door al 25 jaar binnen die multidisciplinaire omgevingen deze trajecten te begeleiden, heb ik die signaalfuncties meer dan alleen op mijn netvlies staan.

Wilt u eens vrijblijvend met mij van gedachten wisselen over een fusie of overname traject, neem dan graag contact met mij op: dewaart@cleerdin-hamer.nl of 036 -5358080.

Recente berichten

  • Rijbewijs ingevorderd? Snel handelen loont! | Cleerdin & Hamer Advocaten