Home » Illegaal vuurwerk: het seizoen is geopend!

Illegaal vuurwerk: het seizoen is geopend!

Op dinsdag 16 september 2015 jl. heeft de politie in Schiedam 2810 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het is niet de eerste grote partij die de politie in 2015 heeft aangetroffen. Ook in juni en juli van dit jaar zijn in de Rotterdamse haven aanzienlijke partijen illegaal vuurwerk  aangetroffen. In dit verband zijn verdachten aangehouden en is het vuurwerk in beslag genomen. Met de komst van de jaarwisseling zijn de opsporende instanties en het Openbaar Ministerie hard  aan het optreden tegen de handel in illegaal vuurwerk (waaronder invoer in Nederland en doorverkoop) en de verkoop van illegaal vuurwerk aan consumenten

Het Vuurwerkbesluit bevat de voornaamste regelgeving met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk.  In dit besluit zijn eveneens verbodsbepalingen opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld het verbod om vuurwerk buiten een daartoe bestemde inrichting te vervaardigen of te bewerken, maar ook het verbod om professioneel vuurwerk indien bestemd voor particulier gebruik binnen het grondgebied van Nederland te brengen, op te slaan, te vervaardigen, voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen.  Tevens kan worden gedacht aan een verbod om meer dan 25 kilo consumentenvoorwerk voorhanden te hebben buiten een inrichting met een vergunning. Wat onder consumentenvoorwerk dient te worden verstaan is opgenomen in de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (‘RECT’).

De verboden uit het Vuurwerkbesluit zijn strafbaar gesteld via de Wet op de Economische Delicten (‘WED’) en worden – mits opzettelijk gepleegd – bedreigd met maximaal een gevangenisstraf van zes jaar en geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000,-). In de Richtlijn voor Strafvordering vuurwerkdelicten (http://wetten.overheid.nl/BWBR0030623/geldigheidsdatum_10-09-2012) heeft het Openbaar Ministerie richtlijnen opgenomen ten aanzien van een in dat verband door haar te eisen straf. Strafverzwarend is recidive, economisch gewin, gevaarzetting, maar ook de mate van specialistische kennis ter zake van vuurwerk. De strafeis van het Openbaar Ministerie hoeft overigens niet gelijk te staan aan de straf die eventueel door een rechter wordt opgelegd.

De richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn niet van toepassing bij grote partijen illegale opslag. In dat soort gevallen eist het Openbaar Ministerie niet zelden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit de rechtspraak blijkt dat niet zelden in ernstige gevallen door de rechter een gevangenisstraf wordt opgelegd. Naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf kan een rechter eveneens besluiten een veroordeelde het recht te ontzeggen om gedurende een bepaald aantal jaren in vuurwerk te handelen, een onderneming stil te leggen en/of een vergunning in te trekken. Tevens kan een procedure volgen om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.

Gelet op de verregaande consequenties die een veroordeling ter zake van een vuurwerkdelict kan meebrengen, is professionele rechtsbijstand aangewezen. Onze advocaten hebben ruime specialistische kennis en ervaring en staan u graag bij in een eventuele straf- en/of ontnemingsprocedure, of met advies om te voorkomen dat u in een dergelijke procedure terecht komt. Seizoen of geen seizoen.

DEEL OP:
Recente berichten