Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

20 juli 2018

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is van toepassing indien de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor langdurig zieke werknemers. Voor vele werkgevers vormt dit een doorn in het oog. Zij hebben de werknemer eerst twee jaar zijn of haar loon moeten doorbetalen. En moeten daarna ook nog een transitievergoeding betalen. We zien in de praktijk dan ook vele ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd door de werkgever. Maar de loondoorbetalingsverplichting wel is geëindigd. De werknemer wordt niet meer betaald. Werknemers hebben in het verleden geprobeerd om dan een beëindiging (en betaling van de transitievergoeding) af te dwingen bij de rechter. Maar de rechter stond de slapende dienstverbanden toe.

Slapend dienstverband

Voor werkgevers klinkt dit aantrekkelijk, maar er kleven wel degelijk risico’s aan zo’n slapend dienstverband. Zo bestaat er bijvoorbeeld altijd nog de kans dat de werknemer toch hersteld, waarna beide partijen weer re-integratieverplichtingen hebben. Verder is het voor beide partijen vervelend dat het dienstverband niet officieel wordt afgesloten. Dit kan met name voor de werknemer psychisch een zware last vormen.

Compensatie transitievergoeding

Om deze reden heeft het vorige kabinet een wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding’ ingediend. Na de nodige kritiek van de Raad van State is dit voorstel op de laatste vergadering voor het zomerreces aangenomen door de Tweede Kamer. Op 10 juli 2018 ook door de Eerste Kamer.

Door deze wet wordt de transitievergoeding, die verschuldigd is na twee jaar ziekte, gecompenseerd door het UWV. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor alle transitievergoedingen die om deze reden zijn betaald vanaf 1 juli 2015.

We lopen enkele belangrijke punten uit de regeling langs:

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een verzoek tot compensatie voor de betaalde transitievergoeding indienen bij het UWV. Het UWV verstrekt de compensatie uit het Algemeen werkloosheidsfonds en daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.
De compensatieregeling is mogelijk voor zowel een ontslag via het UWV of de kantonrechter, maar ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden. In alle gevallen moet wel vast staan dat het gaat om een beëindiging wegens langdurige ziekte.
Het UWV zal de werkgever uitsluitend compenseren voor de transitievergoeding zoals deze gold op het moment van het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Heeft de werkgever dus getreuzeld met het betalen van de transitievergoeding (bijvoorbeeld omdat de werkgever wilde afwachten of dit wetsvoorstel werd aangenomen), dan kan de transitievergoeding inmiddels hoger uitvallen en wordt dus slechts een deel vergoed. Tevens wordt een periode van een loonsanctie door het UWV niet meegenomen in het berekenen van de compensatie.
De compensatieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Uitvoering transitievergoeding

De minister moet nog komen met nadere regels over de uitvoering. Maar de wettekst biedt al wel genoeg aanknopingspunten om af te leiden aan welke eisen een werkgever zal moeten voldoen om de compensatie van de transitievergoeding te ontvangen. Door al deze eisen goed in acht te nemen, zal de kans groot zijn dat de transitievergoeding wordt gecompenseerd.

Heeft u vragen over de compensatie transitievergoeding? Onze arbeidsrechtadvocaten geven u graag meer informatie.

Recente berichten