Alimentatie van de ondernemer in tijden van Corona | Cleerdin & Hamer Advocaten

Alimentatie van de ondernemer in tijden van Corona

8 juli 2021

Door: Titus Bouman

De alimentatieplichtige ondernemer

Sommige ondernemers en hun ondernemingen hebben het zwaar als gevolg van de coronacrisis die nu al meer dan een jaar duurt. Alhoewel de steunmaatregelen, zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk), van de overheid ervoor moeten zorgen dat ondernemers het hoofd boven water kunnen houden, zitten de bedrijfsresultaten van getroffen ondernemingen niet meer op het niveau van vóór de Coronacrisis. Tegelijkertijd wordt van de alimentatieplichtige ondernemer in beginsel wel verwacht dat hij/zij de kinderalimentatie en/of partneralimentatie blijft doorbetalen.

Overeenkomst betreffende levensonderhoud

Op grond van artikel 1:401 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.

De Coronacrisis is zo’n wijziging van omstandigheden. Kortom, ondernemers kunnen de rechtbank verzoeken om de alimentatie (in ieder geval tijdelijk) te verlagen. Deze ondernemers dienen dan wel deugdelijk te motiveren wat hun actuele draagkracht is. Het berekenen van de draagkracht van de ondernemer in Coronatijd is echter geen sinecure. Dit heeft een aantal oorzaken.

Draagkracht van de ondernemer

Ten eerste werd bij de berekening van de draagkracht van de ondernemer in beginsel altijd gekeken naar het bedrijfsresultaat van voorgaande jaren op basis van definitieve jaarcijfers. Nu deze gelet op de Coronacrisis niet meer representatief zijn, moet gekeken worden naar de prognose van het bedrijfsresultaat aan de hand van de vrije kasstroom.

Corona steunmaatregelen

Ten tweede is het veel ondernemers onbekend of, en zo ja, op welke wijze de steunmaatregelen bedrijfsmatig geboekt moeten worden en in hoeverre er eveneens nog inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over moet worden betaald.

Eventuele terugbetaling subsidies

Ten derde is er een potentieel risico dat door de overheid betaalde subsidies weer terugbetaald moeten worden omdat achteraf blijkt dat ondernemers niet aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking hebben voldaan.

Uitstel belastingen

Ten slotte hebben veel ondernemers van het (demissionaire) kabinet uitstel van het betalen van belasting gekregen. Belangrijk is dus inzichtelijk te krijgen wanneer deze belasting alsnog dient te worden voldaan.

Nieuwe alimentatieberekening

Kortom, de Coronacrisis vereist, met name bij ondernemers en hun ondernemingen, maatwerk bij het maken van een nieuwe alimentatieberekening.

Mijn advies is dan ook om u goed te laten voorlichten zodat u een weloverwogen en goede afspraak kunt maken met uw ex-partner over de kinderalimentatie en/of partneralimentatie. Wilt u advies of een check of uw alimentatie nog aan de normen voldoet, neemt u dan gerust contact met mij of één van mijn collega’s op.

Recente berichten