Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Aansprakelijkheid van ouders voor kinderen

12 september 2018

Het ouderschap brengt veel plichten en verantwoordelijkheden met zich mee. Ouders dienen uiteraard goed voor hun kroost te zorgen. Bij de opvoeding hoort ook dat zij hun kind zoveel mogelijk beletten anderen (letsel)schade toe te brengen. Jonge kinderen ontdekken de wereld op hun eigen manier, het maken van fouten is daarbij onoverkomelijk.

Verantwoordelijk voor de schade van kinderen

De wetgever heeft in artikel 6:169 BW bepaald dat ouders, althans degene die het ouderlijk gezag uitoefenen of voogdij hebben, van kinderen jonger dan 14, in principe altijd aansprakelijk zijn voor dergelijke “fouten” van hun kind. De ouders draaien op voor de schade die het kind heeft veroorzaakt. Dit is bij dergelijke jonge (tot 14 jaar oude) kinderen uitsluitend het geval indien er sprake is van een actieve gedraging. Een gedraging die als een “doen” te beschouwen is en dus niet om een “nalaten”.

Doen en nalaten

Bijvoorbeeld: Stel dat uw 13-jarige met een luchtbuks schiet op een ander kind en daarbij ernstig letsel veroorzaakt. Dan dient u als ouder(s) de letselschade aan het betreffende slachtoffer (en diens ouders) te vergoeden. Indien diezelfde 13-jarige niet de schutter is, maar slechts aanwezig was bij de beschieting en daarbij geen actieve poging heeft gedaan om de schutter van zijn daad te weerhouden (nagelaten in te grijpen), dan kan deze 13-jarige niet aansprakelijk worden gesteld voor dit nalaten en zijn ouders evenmin.

Voor kinderen van 14 en 15 jaar gelden andere regels

Voor kinderen (en hun ouders, voogden) van 14 en 15 jaar geldt een apart regime. Indien deze ouders aan kunnen tonen dat hen niet kan worden verweten dat zij de gedraging van hun kind niet hebben belet, vervalt de aansprakelijkheid van de ouders. Dit hangt sterk af van de specifieke omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden. Omstandigheden als de persoonlijke situatie van de ouders, karakter en leeftijd van het kind kunnen daarbij een rol spelen. Men zou kunnen zeggen dat ouders van een 15-jarige wildebras, die regelmatig speelt met oudere kinderen die beschikken over (illegale) luchtdrukwapens, eerder een verwijt treft dan ouders van een 15-jarige boekenwurm die nog nimmer gewelddadig spelgedrag vertoonde.

Schadeclaims voor letselschade

Dergelijke schadeclaims kunnen fors oplopen, zeker indien er sprake is van ernstige en blijvende letselschade. In bovenbeschreven situaties kan de aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. Het slachtoffer kan zijn schade regelen met een professionele draagkrachtige wederpartij en de ouders van de veroorzaker kunnen zich (blijven/alsnog) richten op de (her)opvoeding van hun kind.

Sigriet Jongstra

#luchtbuks #letselschade #aansprakelijkheidouders

Recente berichten