Algemene Voorwaarden Cleerdin & Hamer Advocaten LLP

  1. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC403629. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is statutair gevestigd te Hartrow Manor Farm Cottage, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset. TA4 3PZ, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan het Van der Helstplein 3, 1072 PH, Amsterdam, Nederland en is in Nederland geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65026179.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten aan Cleerdin & Hamer Advocaten LLP (hierna te noemen Cleerdin & Hamer), aan de vennoten van Cleerdin & Hamer, of aan de werknemers van Cleerdin & Hamer verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door de Cleerdin & Hamer worden onderhouden, met inachtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
  3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Cleerdin & Hamer. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.
  4. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  5. Cleerdin & Hamer zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Cleerdin & Hamer is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Cleerdin & Hamer verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid (https://cleerdin- hamer.nl/privacy)
  6. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Cleerdin & Hamer verplicht de identiteit van haar opdrachtgever en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen. Onder omstandigheden is Cleerdin & Hamer gehouden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Cleerdin & Hamer aan haar cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan.
  7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Cleerdin & Hamer van tijd tot tijd worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS- prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro. In zaken die op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp worden behandeld, gelden de eigen bijdrage en de overige betalingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Voor cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een toeslag van 6% over het honorarium gerekend. Alle door Cleerdin & Hamer in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  8. De werkzaamheden worden regelmatig in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cleerdin & Hamer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum . Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden zo lang declaraties, bij wijze van voorschot of anderszins, niet zijn voldaan. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
  9. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat door de Cleerdin & Hamer uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
  10. Indien Cleerdin & Hamer in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde inschakelt, zal Cleerdin & Hamer bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door Cleerdin & Hamer ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  11. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de Cleerdin & Hamer, de (individuele) vennoten van de Cleerdin & Hamer of jegens de werknemers van de Cleerdin & Hamer in verband met de door de Cleerdin & Hamer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
  12. Iedere aansprakelijkheid van de Cleerdin & Hamer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan de Cleerdin & Hamer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 230.000,00.
  13. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, te rekenen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
  14. De klachtenregeling van Cleerdin & Hamer is van toepassing op alle werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Cleerdin & Hamer. Deze klachtenregeling is hier te vinden: https://cleerdin-hamer.nl/klachtenregeling
  15. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Cleerdin & Hamer is Nederlands recht van toepassing. Alle hieruit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Cleerdin & Hamer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
  16. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.
  17. Cleerdin & Hamer kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.

Datum laatste aanpassing | 6 juni 2018

General Terms and Conditions Cleerdin & Hamer Advocaten LLP

1. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is a limited liability partnership subject to the English and Welsh law and registered by Companies House under registration number OC403629. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is statutory established at Hartrow Manor Farm Cottage, Lydeard St Lawrence, Taunton, Somerset. TA4 3PZ, United Kingdom, and has its headquarter at Van der Helstplein 3, 1072 PH, Amsterdam, the Netherlands and is registered in the Dutch trade register at the Dutch chamber of commerce under number 65026179.

2. These general terms and conditions apply to all assignments, including any follow-up instructions, adapted or additional assignments given to Cleerdin & Hamer LLP, its members or its employees by the clients of Cleerdin & Hamer LLP (hereinafter: Cleerdin & Hamer) Non-standard or supplementary conditions only apply after prior written record and consent. The conditions of these general terms also apply to any legal relationship that arises as a result of or in connection with the use of the websites maintained by Cleerdin & Hamer, with due regard for the usual disclaimers regarding the use of the Internet.

3. All assignments are assumed to solely have been given to and accepted by Cleerdin & Hamer. By way of derogation from Article 7:404, Article 7:407 sub 2 and Article 7:409 of the Dutch Civil Code, the partners, as well as those employed by the partnership, are not personally bound or liable, nor does the assignment end upon their death, whether or not the assignment has been given to a certain person.

4. All electronic means of communication, email included, count as communication in writing. Client acknowledges that electronic communication is not safe and can be intercepted, manipulated, infected, delayed or wrongly addressed or forwarded, be it by computer viruses, spam filters or other causes or means. The applicability of Article 6:227b sub 1 of the Dutch Civil Code, which regards the provision of information in electronic commercial traffic, and of Article 6:227c of the Dutch Civil Code, which regards the way contracts in electronic commercial traffic are made, is explicitly excluded if the client is acting in the exercise of a profession or business.

5. During the performance of the assignment, Cleerdin & Hamer will take all appropriate actions to maintain confidentiality and secrecy. Cleerdin & Hamer is the party responsible for the processing of personal data in the context of her services. Cleerdin & Hamer processes (collects, uses, saves supplies and destroys) personal data in compliance with her Privacy Policy (https://cleerdin-hamer.nl/privacy).

6. On the basis of applicable laws and regulations, including the ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorism’ (‘Law to prevent money laundering and financing terrorism’, hereinafter: Wwft) Cleerdin & Hamer is obliged to identify its clients and their beneficiaries. Under circumstances, Cleerdin & Hamer is under a legal obligation to report unusual transactions in the sense on the Wwft to the competent authorities. The Wwft prohibits Cleerdin & Hamer to communicate the fact that such a report has been made to her clients or any other parties.

7. Unless agreed otherwise in writing, the fee is calculated according to the number of hours worked multiplied by the applicable tariff as set by Cleerdin & Hamer from time to time. On accepting the assignment (and after a change in the tariff: upon request), the applicable tariff at that time will be stated. Each year, as of 1 January, the tariff in current cases will be increased by the CBS price index for the Legal profession, by a minimum of 2%, rounded up or down to the nearest Euro.
In those cases where legal assistance is financed by the government, the personal contributions and other payment obligations according to applicable legislation apply. All costs paid on behalf of the client will be invoiced separately. To cover the fixed office expenses, a surcharge of 6% of the fee is levied.

All amounts mentioned by Cleerdin & Hamer in correspondence or other documents will be exclusive of VAT, unless explicitly stated otherwise.

8.  The work will be invoiced regularly. The payment term is 14 days from the invoice date. This term counts as the due date. Failing timely payment, Cleerdin & Hamer are entitled to take action to recover the debt and to charge statutory interest counting from the fifteenth (15th) day after the invoice date, without further notice of default. A payment on account for work carried out or to be carried out may be requested at any time. Work may be put on hold as long as invoices, by way of payment on account or otherwise, have not been paid for. All extrajudicial collection costs, including those for drafting and sending demands for payment, conducting settlement negotiations and other actions to prepare possible legal proceedings, as well as the legal costs, are payable by the client. The extrajudicial collection costs are calculated according to the Voorwerk II report (containing guidelines for calculating extrajudicial collection costs) and will be increased by EUR 25 registration costs.

9.  Assignments are completed solely on behalf of the client. Unless Cleerdin & Hamer have explicitly accepted this in writing beforehand, parties other than the commissioning party may not rely on the result of the work completed on behalf of the commissioning party or its performance, nor can they derive any rights therefrom.

10. Should Cleerdin & Hamer employ any third party for the purpose of the execution of the assignment, Cleerdin & Hamer will take proper care and precaution in selecting this third party. Any liability for shortcomings of third parties enlisted by Cleerdin & Hamer on behalf of the assignment is excluded. These general terms and conditions are also established on behalf of any third party, whether or not employed or enlisted during the execution of any commission, who is or may be liable as a result thereof.

11. All claims and rights held by the client towards Cleerdin & Hamer, its (individual) partners and employees, which follow from Cleerdin & Hamer’s activities, expire in every and all cases within one year after the client either became aware, or should reasonably have become aware, of said claims and rights.

12.  Any liability of Cleerdin & Hamer is limited to the amount payable under its professional liability insurance in the relevant case, increased by the amount of the insurance excess applicable to the relevant case. If for any reason no payment is forthcoming under the terms of said insurances, any liability will be limited to three times the fee paid by the commissioning party to Cleerdin & Hamer with regard to the assignment in question during the current calendar year, up to a maximum of EUR 230,000.

13. The document retention period (court documents, not being duplicate documents in criminal proceedings, relevant correspondence and agreements) is five years from the termination of the work. After the expiry of the time limit the files will be destroyed. The document retention period may only be derogated from in writing.

14. The Complaints Procedure is applicable to any activities performed by or assigned to the solicitors of Cleerdin & Hamer. This Complaints Procedure can be found on https://cleerdin-hamer.nl/klachtenregeling.

15. The legal relationship of the client and Cleerdin & Hamer is subject to Dutch law. Any conflict following from this relationship shall be submitted to the competent Court in Amsterdam, unmitigated the competence of Cleerdin & Hamer to submit such a conflict to any other competent Court.

16. These General Terms and Conditions are drafted in Dutch and translated into English. Should there be any contradiction between the original text Dutch and the English translation, or any contradiction in the interpretation thereof, the General Terms and Conditions in Dutch (Algemene Voorwaarden) will be leading.

17. Cleerdin & Hamer can adjust or alter these General Terms and Conditions without any prior notification. The adjusted or altered General Terms and Conditions are applicable to all legal relations between client and Cleerdin & Hamer thereafter.

These General Terms and Conditions are accessible on the website of Cleerdin & Hamer LLP: https://cleerdin-hamer.nl/algemene-voorwaarden.