Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cleerdin & Hamer Advocaten LLP

1. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC403629. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is statutair gevestigd te Bedfont Lane 262, Feltham, Middlesex TW14 9NU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging het Van der Helstplein 3, 1072 PH, Amsterdam, Nederland en is geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65026179.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten aan Cleerdin & Hamer Advocaten LLP (hierna te noemen de LLP), aan de vennoten van de LLP, of aan de werknemers van de LLP verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door de LLP worden onderhouden, met inachtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de LLP. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.

4. De LLP zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en email toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door de LLP van tijd tot tijd worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro. In zaken die op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp worden behandeld, gelden de eigen bijdrage en de overige betalingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een toeslag van 6% over het honorarium gerekend. Alle door De LLP in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. De werkzaamheden worden regelmatig in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de LLP zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden zo lang declaraties, bij wijze van voorschot of anderszins, niet zijn voldaan. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

7. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door de LLP uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

8. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door de LLP ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de LLP, de (individuele) vennoten van de LLP of jegens de werknemers van de LLP in verband met de door de LLP verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

10. Iedere aansprakelijkheid van de LLP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan de LLP in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 230.000,00.

11. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, te rekenen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de LLP is onderworpen aan het Nederlands recht en de absoluut en relatief bevoegde Nederlandse rechter.

General terms and conditions Cleerdin & Hamer Advocaten

1. Cleerdin & Hamer Advocaten is a limited liability partnership subject to the English and Welsh law and registered by Companies House under registration number OC403629. Cleerdin & Hamer Advocaten LLP is statutory established at Bedfont Lane 262, Feltham, Middlesex TW14 9NU, United Kingdom, and has its headquarter at Van der Helstplein 3, 1072 PH, Amsterdam, the Netherlands and is registered in the Dutch trade register at the Dutch chamber of commerce under number 65026179.

2. These general terms and conditions apply to all assignments, including any follow-up instructions, adapted or additional assignments given to the LLP, its members or its employees by the clients of the LLP (to mention further: the LLP) Non-standard or supplementary conditions only apply after prior written record and consent. The conditions of these general terms also apply to any legal relationship that arises as a result of or in connection with the use of the websites maintained by the LLP, with due regard for the usual disclaimers regarding the use of the Internet.

3. All assignments are assumed to solely have been given to and accepted by the LLP. By way of derogation from Article 7 paragraph 404, 407 sub 2 and 409 of the Dutch Civil Code, the partners, as well as those employed by the partnership, are not personally bound or liable, nor does the assignment end upon their death, whether or not the assignment has been given to a certain person.

4. During the performance of the assignment, the LLP will take all appropriate actions to maintain confidentiality and secrecy. Nevertheless, the following applies to the assignment, unless the contrary is agreed in writing: the commissioning party consents to the use of all customary means of communication, in particular, internet and email applications. The use thereof is entirely at the commissioning party’s risk, except in the case of an intentional act or gross negligence.

5. Unless agreed otherwise in writing, the fee is calculated according to the number of hours worked multiplied by the applicable tariff as set by the LLP from time to time. On accepting the assignment (and after a change in the tariff: upon request), the applicable tariff at that time will be stated. Each year, as of 1 January, the tariff in current cases will be increased by the CBS price index for the Legal profession, by a minimum of 2%, rounded up or down to the nearest Euro.
In those cases where legal assistance is financed by the government, the personal contributions and other payment obligations according to applicable legislation apply. All costs paid on behalf of the commissioning party will be invoiced separately. To cover the fixed office expenses, a surcharge of 6% of the fee is levied. All amounts mentioned by the LLP in correspondence or other documents will be exclusive of VAT, unless explicitly stated otherwise.

6. The work will be invoiced regularly. The payment term is 14 days from the invoice date. This term counts as the due date. Failing timely payment, the LLP are entitled to take action to recover the debt and to charge statutory interest, without further notice of default. A payment on account for work carried out or to be carried out may be requested at any time.
Work may be put on hold as long as invoices, by way of payment on account or otherwise, have not been paid for. All extrajudicial collection costs, including those for drafting and sending demands for payment, conducting settlement negotiations and other actions to prepare possible legal proceedings, as well as the legal costs, are payable by the commissioning party. The extrajudicial collection costs are calculated according to the Voorwerk II report (containing guidelines for calculating extrajudicial collection costs) and will be increased by EUR 25 registration costs.

7. Assignments are completed solely on behalf of the commissioning party. Unless the LLP have explicitly accepted this in writing beforehand, parties other than the commissioning party may not rely on the result of the work completed on behalf of the commissioning party or its performance, nor can they derive any rights therefrom.

8. Any liability for shortcomings of third parties enlisted by the LLP on behalf of the assignment is excluded. These general terms and conditions are also established on behalf of any third party, whether or not employed or enlisted during the execution of any commission, who is or may be liable as a result thereof.

9. All claims and rights held by the client towards the LLP, its (individual) partners and employees, which follow from the LLP’s activities, expire in every and all cases within one year after the client either became aware, or should reasonably have become aware, of said claims and rights.

10. Any liability of the LLP is limited to the amount payable under its professional liability insurance in the relevant case, increased by the amount of the insurance excess applicable to the relevant case. If for any reason no payment is forthcoming under the terms of said insurances, any liability will be limited to three times the fee paid by the commissioning party to the LLP with regard to the assignment in question during the current calendar year, up to a maximum of EUR 230,000.

11. The document retention period (court documents, not being duplicate documents in criminal proceedings, relevant correspondence and agreements) is five years from the termination of the work. After the expiry of the time limit the files will be destroyed. The document retention period may only be derogated from in writing.

12. The legal relationship of the commissioning party and the LLP is subject to Dutch law and the absolute and territorial jurisdiction of the Dutch Court.