Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rotterdam

 1. Cleerdin & Hamer Advocaten Rotterdam is een maatschap gevestigd te Rotterdam aan het Oudehoofdplein 4 en geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63439565.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten aan Cleerdin & Hamer Advocaten Rotterdam (hierna te noemen: Cleerdin & Hamer), aan de maten van Cleerdin & Hamer, of aan de werknemers van Cleerdin & Hamer verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging en instemming. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Cleerdin & Hamer worden onderhouden, met inachtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Cleerdin & Hamer. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de maten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon.
 4. Cleerdin & Hamer zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en email toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Cleerdin & Hamer van tijd tot tijd worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan. Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor de advocatuur, met een minimum van 2%, afgerond op de hele euro. In zaken die op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp worden behandeld, gelden de eigen bijdrage en de overige betalingsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt een toeslag van 6% over het honorarium gerekend. Alle door Cleerdin & Hamer in correspondentie of elders opgevoerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. De werkzaamheden worden regelmatig in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij gebreke van tijdige betaling is Cleerdin & Hamer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen en wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden zo lang declaraties, bij wijze van voorschot of anderszins, niet zijn voldaan. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder die voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 7. De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Cleerdin & Hamer uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door Cleerdin & Hamer ten behoeve van een opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Cleerdin & Hamer, de (individuele) maten van Cleerdin & Hamer of jegens de werknemers van Cleerdin & Hamer in verband met de door Cleerdin & Hamer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 10. Iedere aansprakelijkheid van Cleerdin & Hamer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Cleerdin & Hamer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 100.000,00.
 11. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar, te rekenen vanaf het beëindigen van de werkzaamheden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Cleerdin & Hamer is onderworpen aan het Nederlands recht en de absoluut en relatief bevoegde Nederlandse rechter.