Home » Vreemdelingenrecht » Procederen bij het EHRM of HvJEU

Procederen bij het EHRM of HvJEU

Het Europees recht speelt een grote rol in het Nederlands vreemdelingenrecht. De Europese gerechtshoven hebben daarom ook een prominente plaats.

Europees hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg is bevoegd om klachten te ontvangen van burgers in de verschillende lidstaten. Klachten van burgers die vinden dat de overheid in hun geval de mensenrechten niet heeft nageleefd. Ook migranten kunnen klagen bij het EVRM. Bijvoorbeeld als hun verblijfsvergunningsaanvraag is afgewezen of als hun vergunning is ingetrokken. In het vreemdelingenrecht zijn vooral artikel 2 (het recht op leven), artikel 3 (het recht om gevrijwaard te blijven van marteling en onmenselijke behandeling) en artikel 8 (het recht op privé- en familieleven) belangrijk rol.

Schending van rechten

Het EHRM ziet erop toe dat de lidstaten die rechten op de juiste wijze toepassen. Het Hof dient ervoor te waken dat de uitzetting van een vreemdeling niet tot de schending van één van deze rechten leidt. Voor artikel 8 moet een afweging worden gemaakt. Is het redelijk dat de staat de betrokken vreemdeling van zijn grondgebied wil verwijderen. Of is het recht op de voortzetting van het privé- of familieleven van de betrokkene in Nederland belangrijker? Het oordeel hangt af van veel factoren. Met name de duur van het verblijf in Nederland. Of de betrokkene kinderen heeft. En of er wellicht sprake is van een strafblad, etc.

Het Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) in Luxemburg speelt ook een belangrijke rol in het vreemdelingenrecht, maar het is niet mogelijk voor een individu om zelfstandig naar het Hof te gaan door een klacht in te dienen.

Wel kan de Europese Commissie verzocht worden om een “inbreukprocedure” te starten tegen een lidstaat vanwege een schending van het EU-recht, maar om een veelvoud van redenen komt dit niet vaak voor. Een procedure bij het HvJEU in het vreemdelingenrecht zal met name gevoerd kunnen worden als de Nederlandse rechter uitleg nodig heeft over het EU-recht.

Internationaal of Europees recht

Als niet duidelijk is hoe een Europese wet moet worden toegepast, bijvoorbeeld omdat onduidelijk is hoe een bepaalde regel zich verhoudt tegenover hoger (internationaal of Europees) recht, kan de nationale rechter een “prejudiciële vraag” stellen. De procedure die daarop volgt zal uiteindelijk eindigen met een uitspraak van het HvJEU, waarin zij die vraag beantwoordt. Met het antwoord in handen zal de nationale rechter vervolgens de hoofdzaak beslechten.

Procederen EHRM of HvJEU

Onze advocaten kunnen u uitgebreid adviseren over beide procedures. Neemt u nu contact met ons op voor vragen of een afspraak.

Vreemdelingenrecht advocaten