Home » Vreemdelingenrecht » Asielrecht

Asielrecht

De regels van het Nederlands asielrecht worden grotendeels bepaald door het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht (EVRM en EU-richtlijnen). Het is verder uitgewerkt in de Nederlandse vreemdelingenwet.

Asiel aanvragen

Een persoon van buiten de EU die in Nederland asiel aanvraagt heeft recht op een verblijfsvergunning. Dit als hij aantoont dat hij bescherming van de Nederlandse overheid nodig heeft. Bij een asielaanvraag beoordeelt de IND of die noodzaak aannemelijk is. De IND mag geen “hard” bewijs verlangen dat een vluchtverhaal op waarheid berust; een asielzoeker dient het voordeel van de twijfel te krijgen, tenzij er sterke aanwijzingen zijn dat het verhaal niet klopt. In de praktijk is dus sprake van een “gedeelde” bewijslast. De asielzoeker moet zijn best doen om alles naar voren te brengen dat mogelijk is, en de IND dient dit op welwillende wijze te onderzoeken.

Vluchteling

Als duidelijk is dat iemand bescherming nodig heeft omdat hij wordt vervolgd vanwege zijn religie, ras, geslacht, godsdienst of politieke overtuiging, dan moet de IND die persoon erkennen als vluchteling. Als een persoon behoefte heeft aan bescherming om een andere reden, bijvoorbeeld vanwege oorlog, dan heeft hij recht op “subsidiaire” bescherming.

Een asielaanvraag wordt afgewezen als de IND van mening is dat bescherming niet nodig is.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de IND het verhaal niet gelooft, als de eigen overheid bescherming kan bieden of als de asielaanvraag op grond van de “Dublinverordening” in een andere EU-lidstaat moet worden ingediend. Ook kan een aanvraag worden afgewezen als de asielzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde.

Asielrecht

Het asielrecht is constant in ontwikkeling. Asielzoekers hebben vanaf de asielaanvraag recht op begeleiding door een gespecialiseerd advocaat. Het is ook van groot belang dat ze hier gebruik van maken, zodat ze zich volledig bewust zijn van wat wel en niet relevant is, en om hulp te krijgen als doorprocederen noodzakelijk blijkt. Ons kantoor heeft alle kennis in huis.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vreemdelingenrecht advocaten